Tạo tài khoản
 

Nghị định 221/2013/NĐ-CP | Ban hành: 30/12/2013  |  Hiệu lực: 15/02/2014  |  Trạng thái: Hết hiệu lực một phần

Ngày Trạng thái văn bản Văn bản căn cứ
30/12/2013
Ban hành
15/02/2014
Có hiệu lực
30/10/2016
Hết hiệu lực một phần