Tạo tài khoản
 
Xem các văn bản cùng chuyên ngành


 

- Nội dung quy định tại điểm 1.3 Mục V này được hướng dẫn bởi Thông tư 201/2016/TT-BTC ngày 09 tháng 11 năm 2016.

 

- Nội dung quy định tại điểm 1.3 Mục V này được hướng dẫn bởi Thông tư 188/2016/TT-BTC ngày 08 tháng 11 năm 2016.