Tạo tài khoản
 
Xem các văn bản cùng chuyên ngành


 

- Nội dung quy định tại điểm 3.6 Mục II này được hướng dẫn bởi Thông tư 34/2020/TT-BTC ngày 05 tháng 5 năm 2020.

- Nội dung quy định tại điểm 3.6 Mục II này được hướng dẫn bởi Thông tư 210/2016/TT-BTC ngày 10 tháng 11 năm 2016.