Tạo tài khoản
 
Xem các văn bản cùng chuyên ngành


 

Nội dung quy định tại điểm 4.5 Mục V này được hướng dẫn bởi Thông tư 146/2016/TT-BTC ngày 06 tháng 10 năm 2016.