Tạo tài khoản
 

Thông tư 56/2014/TT-BTC | Ban hành: 28/04/2014  |  Hiệu lực: 14/06/2014  |  Trạng thái: Hết hiệu lực một phần

  VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ

 • Thông tư 122/2010/TT-BTC

  Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 104/2008/TT-BTC ngày 13 tháng 11 năm 2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 170/2003/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Giá và Nghị định số 75/2008/NĐ-CP ngày 09 tháng 6 năm 2008 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 170/2003/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Giá

  Ban hành: 12/08/2010
  Hiệu lực: 01/10/2010
  Trạng thái: Hết hiệu lực toàn bộ
 • Thông tư 104/2008/TT-BTC

  Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 170/2003/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Giá và Nghị định số 75/2008/NĐ-CP ngày 9 tháng 6 năm 2008 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 170/2003/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2003 của chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Giá

  Ban hành: 13/11/2008
  Hiệu lực: 11/12/2008
  Trạng thái: Hết hiệu lực toàn bộ