Tạo tài khoản
 

Thông tư 56/2014/TT-BTC | Ban hành: 28/04/2014  |  Hiệu lực: 14/06/2014  |  Trạng thái: Hết hiệu lực một phần

Ngày Trạng thái văn bản Văn bản căn cứ
28/04/2014
Ban hành
14/06/2014
Có hiệu lực
01/01/2017
Hết hiệu lực một phần