Tạo tài khoản
 
Xem các văn bản cùng chuyên ngành

Luật 18/2017/QH14 | Ban hành: 21/11/2017  |  Hiệu lực: 01/01/2019  |  Trạng thái: Còn hiệu lực


CÁC VĂN BẢN CÙNG CHUYÊN NGÀNH
Collapse Luật Thủy sảnLuật Thủy sản
Collapse Luật Thuỷ sản 2017Luật Thuỷ sản 2017
Collapse 1. Luật1. Luật
Luật 18/2017/QH14 Thủy sản
Expand 2. Hướng dẫn quy định chi tiết2. Hướng dẫn quy định chi tiết
Expand Chính sách phát triển thuỷ sảnChính sách phát triển thuỷ sản
Expand 	 Điều kiện sản xuất, kinh doanh một số ngành nghề thủy sản Điều kiện sản xuất, kinh doanh một số ngành nghề thủy sản
Expand Hoạt động khai thác thuỷ sảnHoạt động khai thác thuỷ sản
Expand Chứng nhận, xác nhận thuỷ sản khai thác để xuất khẩuChứng nhận, xác nhận thuỷ sản khai thác để xuất khẩu
Expand Bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sảnBảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản
Expand Đánh giá rủi ro, cấp phép nhập khẩu thuỷ sản sống Đánh giá rủi ro, cấp phép nhập khẩu thuỷ sản sống
Expand Tổ chức, hoạt động, chế độ của Kiểm ngưTổ chức, hoạt động, chế độ của Kiểm ngư
Expand Quản lý cảng cá, tàu cáQuản lý cảng cá, tàu cá
Expand VBQPPL ĐỊA PHƯƠNGVBQPPL ĐỊA PHƯƠNG
Expand Luật Thuỷ sản 2003Luật Thuỷ sản 2003
Expand Pháp lệnh Bảo vệ và phát triển nguồn lợi thuỷ sản 1989Pháp lệnh Bảo vệ và phát triển nguồn lợi thuỷ sản 1989
Expand VBQPPL về thủy sản (cũ)VBQPPL về thủy sản (cũ)
Expand Bảo đảm an toàn cho người & phương tiện nghề cá hoạt động trên biển (cũ)Bảo đảm an toàn cho người & phương tiện nghề cá hoạt động trên biển (cũ)