Tạo tài khoản
 
Xem các văn bản cùng chuyên ngành
Quyết định 04/2019/QĐ-UBND | Ban hành: 19/02/2019  |  Hiệu lực: 01/03/2019  |  Trạng thái: Còn hiệu lực


 
tusachluat.vn

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NGHỆ AN
_____

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
___________________

 

Số: 04/2019/QĐ-UBND

 

Nghệ An, ngày 19 tháng 02 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 48/2017/QĐ-UBND ngày 05/6/2017 của UBND tỉnh Nghệ An quy định chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh trên địa bàn tỉnh Nghệ An

______________

 

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 02/2017/NĐ-CP ngày 09 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ về cơ chế, chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 80/2015/QH13 ngày 22/6/2015 của Quốc hội;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Thực hiện kết luận số 48/KL-KTrVB ngày 28/12/2018 của Cục kiểm tra văn bản QPPL - Bộ Tư pháp;

Theo đề nghị của Sở Nông nghiệp và PTNT tại Tờ trình số 357/TTr- SNN.QLKTKHCN ngày 15/02/2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 48/2017/QĐ-UBND ngày 05/6/2017 của UBND tỉnh Nghệ An quy định chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

1. Điểm b, Khoản 3, Điều 2 được sửa đổi, bổ sung như sau:

b

Diện tích nuôi cá truyền thống, các loài cá bản địa (Diện tích ao hồ, diện tích nuôi cá lúa, cá vụ 3)

ĐVT

Thiệt hại trên 70%

Thiệt hại từ 30%-70%

-

Diện tích nuôi ao hồ

đ/ha

10.000.000

7.000.000

-

Diện tích nuôi cá lúa, cá vụ 3

đ/ha

7.100.000

3.000.000

2. Điều 5 được sửa đổi, bổ sung như sau: "Điều 5. Trình tự, thủ tục hỗ trợ: Thực hiện theo Điều 6, Nghị định số 02/2017/NĐ-CP ngày 09/01/2017 của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế, chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh". Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT hướng dẫn cách thức thực hiện.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 03 năm 2019.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài chính, Nông nghiệp và PTNT; Giám đốc Kho bạc nhà nước tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành, thị; Thủ trưởng các ban, ngành, đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đinh Viết Hồng

 

 

 

Collapse Luật Phòng, chống thiên taiLuật Phòng, chống thiên tai
Collapse Luật Phòng, chống thiên tai 2013Luật Phòng, chống thiên tai 2013
Expand 1. Luật1. Luật
Expand 2. Hướng dẫn, quy định chi tiết thi hành2. Hướng dẫn, quy định chi tiết thi hành
Expand Dự báo, cảnh báo và truyền tin thiên taiDự báo, cảnh báo và truyền tin thiên tai
Expand Hỗ trợ khôi phục sản xuất nông nghiệp vùng bị thiên tai, dịch bệnhHỗ trợ khôi phục sản xuất nông nghiệp vùng bị thiên tai, dịch bệnh
Expand Lồng ghép nội dung phòng, chống thiên tai vào quy hoạch, kế hoạch phát triển ngành, KT-XHLồng ghép nội dung phòng, chống thiên tai vào quy hoạch, kế hoạch phát triển ngành, KT-XH
Expand Quy định chi tiết về cấp độ rủi ro thiên taiQuy định chi tiết về cấp độ rủi ro thiên tai
Expand Tổ chức, hoạt động ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạnTổ chức, hoạt động ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn
Expand Phòng, chống và khắc phục hậu quả thiên tai trong giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa, hàng hảiPhòng, chống và khắc phục hậu quả thiên tai trong giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa, hàng hải
Collapse VBQPPL ĐỊA PHƯƠNGVBQPPL ĐỊA PHƯƠNG
Expand BẾN TREBẾN TRE
Expand CÀ MAUCÀ MAU
Expand BÌNH ĐỊNHBÌNH ĐỊNH
Expand HÀ TĨNHHÀ TĨNH
Expand HỒ CHÍ MINHHỒ CHÍ MINH
Expand KON TUMKON TUM
Expand HẢI PHÒNGHẢI PHÒNG
Expand HÀ NỘIHÀ NỘI
Expand LÀO CAILÀO CAI
Collapse NGHỆ ANNGHỆ AN
Quyết định 48/2017/QĐ-UBND Quy định chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh trên địa bàn tỉnh Nghệ An
Quyết định 04/2019/QĐ-UBND Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 48/2017/QĐ-UBND ngày 05/6/2017 của UBND tỉnh Nghệ An quy định chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh trên địa bàn tỉnh Nghệ An
Expand QUẢNG BÌNHQUẢNG BÌNH
Expand QUẢNG NINHQUẢNG NINH
Expand QUẢNG TRỊQUẢNG TRỊ
Expand SƠN LASƠN LA
Expand THỪA THIÊN HUẾTHỪA THIÊN HUẾ
Expand VĨNH LONGVĨNH LONG
Expand YÊN BÁIYÊN BÁI
Expand ĐỒNG NAIĐỒNG NAI
Expand TRÀ VINHTRÀ VINH
Expand ĐỒNG THÁPĐỒNG THÁP
Expand BÌNH DƯƠNGBÌNH DƯƠNG
Expand ĐIỆN BIÊNĐIỆN BIÊN
Expand THANH HÓATHANH HÓA
Expand HÀ GIANGHÀ GIANG
Expand HÀ NAMHÀ NAM
Expand QUẢNG NAMQUẢNG NAM
Expand VŨNG TÀUVŨNG TÀU
Expand ĐÀ NẴNGĐÀ NẴNG
Expand PHÚ THỌPHÚ THỌ
Expand BẮC NINHBẮC NINH
Expand NAM ĐỊNHNAM ĐỊNH
Expand NINH THUẬNNINH THUẬN
Expand Quy định mực nước tương ứng với các cấp báo động lũ trên các sông thuộc phạm vi cả nướcQuy định mực nước tương ứng với các cấp báo động lũ trên các sông thuộc phạm vi cả nước
Expand Tiếp nhận, quản lý và sử dụng viện trợ quốc tế khẩn cấp để cứu trợ và khắc phục hậu quả thiên taiTiếp nhận, quản lý và sử dụng viện trợ quốc tế khẩn cấp để cứu trợ và khắc phục hậu quả thiên tai
Expand Quy chế phòng chống động đất, sóng thầnQuy chế phòng chống động đất, sóng thần
Expand Pháp lệnh Phòng chống lụt bão 1993, sửa đổi 2000Pháp lệnh Phòng chống lụt bão 1993, sửa đổi 2000
Expand VBQPPL về phòng chống lụt bão (cũ)VBQPPL về phòng chống lụt bão (cũ)