Tạo tài khoản
 
Xem các văn bản cùng chuyên ngành
Thông tư 07/2009/TT-BNV | Ban hành: 14/07/2009  |  Hiệu lực: 28/08/2009  |  Trạng thái: Còn hiệu lực


 
tusachluat.vn

BỘ NỘI VỤ  
_________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
___________________

 

Số: 07/2009/TT-BNV

 

Hà Nội, ngày 14 tháng 07 năm 2009

 

THÔNG TƯ

Hướng dẫn việc chuyển biên chế và viên chức cấp tỉnh, cấp huyện của Bảo hiểm xã hội

nông dân Nghệ An sang Bảo hiểm xã hội Nghệ An thuộc Bảo hiểm xã hội Việt Nam quản lí

___________________

 

Căn cứ Nghị định số 48/2008/NĐ-CP ngày 17/4/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụ;
Căn cứ khoản 3 Điều 6 Quyết định số 41/2009/QĐ-TTg ngày 16/3/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc chuyển Bảo hiểm xã hội nông dân Nghệ An sang Bảo hiểm xã hội tự nguyện;
Bộ Nội vụ hướng dẫn việc chuyển biên chế và viên chức cấp tỉnh, cấp huyện của Bảo hiểm xã hội nông dân Nghệ An sang Bảo hiểm xã hội Nghệ An thuộc Bảo hiểm xã hội Việt Nam quản lý như sau:

Điều 1. Nội dung chuyển giao

1. Chuyển giao nguyên trạng số chỉ tiêu biên chế của Bảo hiểm xã hội nông dân Nghệ An được Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An giao.

2. Chuyển giao nguyên trạng số viên chức cấp tỉnh, cấp huyện do Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An tuyển dụng, bổ nhiệm theo đúng quy định vào các ngạch viên chức trong chỉ tiêu biên chế được giao của Bảo hiểm xã hội nông dân Nghệ An (bao gồm cả quỹ lương của số viên chức được chuyển giao theo quy định tại khoản này).

3. Chuyển giao số viên chức cấp tỉnh, cấp huyện do Bảo hiểm xã hội nông dân Nghệ An tuyển dụng để thực hiện nhiệm vụ theo cơ chế tự chủ, đạt tiêu chuẩn chức danh viên chức của ngành bảo hiểm xã hội sau khi thống nhất với Bảo hiểm xã hội Việt Nam (bao gồm cả quỹ lương của số viên chức được chuyển giao theo quy định tại khoản này).

4. Chuyển giao toàn bộ hồ sơ, tài liệu liên quan đến số chỉ tiêu biên chế và viên chức được chuyển sang Bảo hiểm xã hội Nghệ An thuộc Bảo hiểm xã hội Việt Nam quản lý.

5. Việc chuyển giao biên chế và viên chức cấp tỉnh, cấp huyện của Bảo hiểm xã hội nông dân Nghệ An sang Bảo hiểm xã hội Nghệ An thuộc Bảo hiểm xã hội Việt Nam quản lý theo quy định tại Điều này phải được lập thành biên bản, có chữ ký, đóng dấu xác nhận của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An và Bảo hiểm xã hội Việt Nam. Biên bản bàn giao là căn cứ để Bộ Nội vụ quyết định điều chuyển và bổ sung chỉ tiêu biên chế đối với Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

Điều 2. Thời điểm chuyển giao

Thời điểm chuyển giao biên chế và viên chức cấp tỉnh, cấp huyện của Bảo hiểm xã hội nông dân Nghệ An sang Bảo hiểm xã hội Nghệ An thuộc Bảo hiểm xã hội Việt Nam do Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An và Bảo hiểm xã hội Việt Nam thống nhất thực hiện, nhưng phải hoàn thành trong thời gian 15 ngày làm việc kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

1. Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An có trách nhiệm chỉ đạo, hướng dẫn Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, Sở Nội vụ, Bảo hiểm xã hội nông dân Nghệ An thực hiện chuyển giao số chỉ tiêu biên chế, số viên chức và toàn bộ hồ sơ, tài liệu liên quan của Bảo hiểm xã hội nông dân Nghệ An sang Bảo hiểm xã hội Nghệ An thuộc Bảo hiểm xã hội Việt Nam quản lý theo trình tự sau:

a) Xác định số chỉ tiêu biên chế của Bảo hiểm xã hội nông dân Nghệ An được Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An giao và số viên chức cấp tỉnh, cấp huyện trong chỉ tiêu biên chế có mặt đến thời điểm Quyết định số 41/2009/QĐ-TTg ngày 16/3/2009 của Thủ tướng Chính phủ có hiệu lực thi hành.

b) Lập danh sách viên chức trong biên chế của Bảo hiểm xã hội nông dân Nghệ An được Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An giao; danh sách viên chức do Bảo hiểm xã hội nông dân Nghệ An tự tuyển dụng để thực hiện nhiệm vụ theo cơ chế tự chủ, trong đó xác định rõ trình độ đào tạo, thời gian tuyển dụng của từng người.

c) Phối hợp với Bảo hiểm xã hội Việt Nam đánh giá, phân loại viên chức của Bảo hiểm xã hội nông dân Nghệ An:

- Viên chức đạt tiêu chuẩn chức danh viên chức của ngành bảo hiểm xã hội.

- Viên chức chưa đạt tiêu chuẩn chức danh viên chức của ngành bảo hiểm xã hội.

d) Chuyển giao số chỉ tiêu biên chế, số viên chức và toàn bộ hồ sơ, tài liệu liên quan của Bảo hiểm xã hội nông dân Nghệ An sang Bảo hiểm xã hội Nghệ An thuộc Bảo hiểm xã hội Việt Nam quản lý theo đúng quy định tại Điều 1 Thông tư này.

đ) Bố trí, sử dụng hoặc giải quyết về chế độ, chính sách theo quy định đối với số viên chức của Bảo hiểm xã hội nông dân Nghệ An không đạt tiêu chuẩn chức danh viên chức của ngành bảo hiểm xã hội và Bảo hiểm xã hội Việt Nam không tiếp nhận.

e) Phối hợp với Bảo hiểm xã hội Việt Nam báo cáo kết quả chuyển giao về Bộ Nội vụ để báo cáo Thủ tướng Chính phủ theo quy định.

2. Bảo hiểm xã hội Việt Nam có trách nhiệm chỉ đạo, hướng dẫn Bảo hiểm xã hội tỉnh Nghệ An thực hiện tiếp nhận, bố trí, sử dụng và căn cứ vào quy định của pháp luật hiện hành rà soát lại việc xếp ngạch, bậc lương, phụ cấp (kể cả phụ cấp chức vụ nếu có) đối với số viên chức của Bảo hiểm xã hội nông dân tỉnh Nghệ An sau khi chuyển sang Bảo hiểm xã hội Việt Nam; tiếp nhận, quản lý các hồ sơ, tài liệu liên quan theo hướng dẫn tại Thông tư này.

3. Bộ Nội vụ có trách nhiệm giao bổ sung chỉ tiêu biên chế đối với Bảo hiểm xã hội Việt Nam sau khi tiếp nhận số biên chế và viên chức cấp tỉnh, cấp huyện của Bảo hiểm xã hội nông dân Nghệ An sang Bảo hiểm xã hội Việt Nam quản lý.

Điều 4. Hiệu lực thi hành

Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 45 ngày, kể từ ngày ký ban hành.

Trong quá trình thực hiện chuyển giao nếu có vướng mắc, đề nghị phản ánh kịp thời về Bộ Nội vụ để nghiên cứu giải quyết theo thẩm quyền./.

 

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- HĐND, UBND tỉnh Nghệ An;
- Sở Nội vụ, Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm xã hội nông dân tỉnh Nghệ An;
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL (Bộ Tư pháp);
- Công báo, Website Chính phủ;
- Website của Bộ Nội vụ;
- Lưu: VT, TCBC.

BỘ TRƯỞNG
Trần Văn Tuấn

 

Collapse Luật Cán bộ, công chứcLuật Cán bộ, công chức
Collapse Luật Cán bộ, công chức 2008, sửa đổi 2019Luật Cán bộ, công chức 2008, sửa đổi 2019
Expand LuậtLuật
Expand Chính sách tinh giản biên chếChính sách tinh giản biên chế
Expand Chính sách đối với CBCC, viên chức vùng đặc biệt khó khănChính sách đối với CBCC, viên chức vùng đặc biệt khó khăn
Expand Chế độ báo cáo thống kê và quản lý hồ sơ công chứcChế độ báo cáo thống kê và quản lý hồ sơ công chức
Expand Chế độ phụ cấp công vụChế độ phụ cấp công vụ
Expand Chế độ đối với cán bộ không đủ tuổi tái cử, tái nhiệmChế độ đối với cán bộ không đủ tuổi tái cử, tái nhiệm
Expand Cán bộ, công chức là lãnh đạo DNNNCán bộ, công chức là lãnh đạo DNNN
Expand Cán bộ, công chức xã, phường, thị trấnCán bộ, công chức xã, phường, thị trấn
Expand Công khai chế độ đãi ngộ, điều kiện, phương tiện làm việc đối với CBCCCông khai chế độ đãi ngộ, điều kiện, phương tiện làm việc đối với CBCC
Expand Danh mục vị trí công tác, thời hạn chuyển vị trí công tác của CBCCDanh mục vị trí công tác, thời hạn chuyển vị trí công tác của CBCC
Expand Những quy định khácNhững quy định khác
Expand Nâng ngạch, chuyển xếp ngạnh công chức, viên chứcNâng ngạch, chuyển xếp ngạnh công chức, viên chức
Expand Quy trách nhiệm và xử lý vi phạm CBCC trong ngành giao thông vận tảiQuy trách nhiệm và xử lý vi phạm CBCC trong ngành giao thông vận tải
Expand Quy định những người là công chứcQuy định những người là công chức
Collapse Quản lý biên chế công chứcQuản lý biên chế công chức
Thông tư 07/2010/TT-BNV Hướng dẫn thực hiện một số điều quy định tại Nghị định số 21/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ về quản lý biên chế công chức
Thông tư 07/2009/TT-BNV Hướng dẫn việc chuyển biên chế và viên chức cấp tỉnh, cấp huyện của Bảo hiểm xã hội nông dân Nghệ An sang Bảo hiểm xã hội Nghệ An thuộc Bảo hiểm xã hội Việt Nam quản lí
Thông tư 10/2011/TT-BYT Hướng dẫn về biên chế của Trung tâm Dân số - Kế hoạch hóa gia đình huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh
Nghị định 110/2015/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 21/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ về quản lý biên chế công chức
Nghị định 21/2010/NĐ-CP Về quản lý biên chế công chức
Nghị định 62/2020/NĐ-CP Về vị trí việc làm và biên chế công chức
Expand Quản lý việc ra nước ngoài của CBCC, Viên chức ngành giáo dụcQuản lý việc ra nước ngoài của CBCC, Viên chức ngành giáo dục
Expand Thôi việc, nghỉ hưu, nghỉ hưu ở tuổi cao hơn của CBCCThôi việc, nghỉ hưu, nghỉ hưu ở tuổi cao hơn của CBCC
Expand Tiêu chuẩn, chức danh, mã số ngạch CBCC trong các ngành, lĩnh vựcTiêu chuẩn, chức danh, mã số ngạch CBCC trong các ngành, lĩnh vực
Expand Tuyển dụng, sử dụng, quản lý công chức, viên chứcTuyển dụng, sử dụng, quản lý công chức, viên chức
Expand Vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chứcVị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức
Expand Xử lý kỷ luật công chức, viên chứcXử lý kỷ luật công chức, viên chức
Expand Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chứcĐào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức
Expand Đánh giá, phân loại cán bộ công chức, viên chứcĐánh giá, phân loại cán bộ công chức, viên chức
Expand Chính sách CBCC, viên chức đối với người dân tộc thiểu sốChính sách CBCC, viên chức đối với người dân tộc thiểu số
Expand VBQPPL ĐỊA PHƯƠNGVBQPPL ĐỊA PHƯƠNG
Expand Pháp lệnh Cán bộ, công chức 1998, sửa đổi 2000, 2003Pháp lệnh Cán bộ, công chức 1998, sửa đổi 2000, 2003
Expand VBQPPL về cán bộ, công chức (cũ)VBQPPL về cán bộ, công chức (cũ)