Tạo tài khoản
 

Nghị định 111/2013/NĐ-CP | Ban hành: 30/09/2013  |  Hiệu lực: 15/11/2013  |  Trạng thái: Hết hiệu lực một phần

  • Thông tư 20/2014/TT-BTP

    Ban hành các biểu mẫu để sử dụng trong quá trình áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn, biện pháp thay thế xử lý hành chính quản lý tại gia đình đối với người chưa thành niên theo quy định của Nghị định số 111/2013/NĐ-CP ngày 30/9/2013 của Chính phủ quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn

    Ban hành: 25/09/2014
    Hiệu lực: 10/11/2014
    Trạng thái: Hết hiệu lực toàn bộ