Tạo tài khoản
 

Nghị định 111/2013/NĐ-CP | Ban hành: 30/09/2013  |  Hiệu lực: 15/11/2013  |  Trạng thái: Hết hiệu lực một phần

Ngày Trạng thái văn bản Văn bản căn cứ
30/09/2013
Ban hành
15/11/2013
Có hiệu lực
15/08/2016
Hết hiệu lực một phần