Tạo tài khoản
 
Xem các văn bản cùng chuyên ngành


 

Nội dung quy định tại điểm 9.1 Mục XII được hướng dẫn bởi Thông tư 244/2016/TT-BTC ngày 11 tháng 11 năm 2016.