Tạo tài khoản
 
Xem các văn bản cùng chuyên ngành


 

Nội dung quy định tại Mục 13 này được hướng dẫn bởi Thông tư 51/2016/TT-BYT ngày 30 tháng 12 năm 2016.