Tạo tài khoản
 
Xem các văn bản cùng chuyên ngành


 

Nội dung quy định tại điểm 7.4 Mục IX được hướng dẫn bởi Thông tư 190/2016/TT-BTC ngày 08 tháng 11 năm 2016.