Tạo tài khoản
 
Xem các văn bản cùng chuyên ngành
Quyết định 04/2019/QĐ-UBND | Ban hành: 14/01/2019  |  Hiệu lực: 25/01/2019  |  Trạng thái: Còn hiệu lực


 
tusachluat.vn

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẾN TRE
_______

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
__________________

 

Số: 04/2019/QĐ-UBND

 

Bến Tre, ngày 14 tháng 01 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về trình tự, thủ tục xuất cảnh đối với cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Bến Tre ban hành kèm theo Quyết định số 11/2014/QĐ-UBND ngày 07 tháng 5 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre

______________

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 136/2007/NĐ-CP ngày 17 tháng 8 năm 2007 của Chính phủ về xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam; Nghị định số 94/2015/NĐ-CP ngày 16 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 136/2007/NĐ-CP ngày 17 tháng 8 năm 2007 của Chính phủ về xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 21/TTr-SNV ngày 05 tháng 01 năm 2019.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định trình tự, thủ tục xuất cảnh đối với cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Bến Tre ban hành kèm theo Quyết định số 11/2014/QĐ-UBND ngày 07 tháng 5 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

1. Khoản 4; Điều 1 được sửa đổi như sau:

“4. Quy định này không áp dụng đối với cán bộ, công chức, viên chức thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý (đối tượng thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý thực hiện theo Quyết định số 447-QĐ/TU ngày 05 tháng 9 năm 2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc ban hành Quy chế quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại)”

2. Khoản 1, Điều 9 được sửa đổi, bổ sung như sau:

1. Trường hợp mới xuất cảnh lần đầu:

1.1. Đối với cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức công tác ở xã, phường, thị trấn, công tác ở các huyện, thành phố: Thủ trưởng cơ quan lập Tờ trình kèm hồ sơ xuất cảnh nêu tại Điều 7 của Quy định này gửi Phòng Nội vụ, Phòng Nội vụ soạn văn bản kèm hồ sơ gửi Ban Tổ chức Huyện ủy (thành ủy), Công an huyện (thành phố) để thẩm định về tiêu chuẩn chính trị khi đi nước ngoài. Sau khi có ý kiến bằng văn bản của Ban Tổ chức Huyện ủy (thành ủy), Công an huyện (thành phố), Phòng Nội vụ tham mưu Ủy ban nhân dân huyện (thành phố) ra quyết định (cho phép hoặc không cho phép) gửi đến cá nhân xin đi nước ngoài, thủ trưởng cơ quan và cấp ủy cơ sở trực tiếp quản lý cán bộ, đảng viên (nếu là đảng viên) để thực hiện.

1.2. Đối với cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức công tác ở các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh: Thủ trưởng cơ quan sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh lập Tờ trình kèm hồ sơ xuất cảnh nêu tại Điều 7 của Quy định này gửi xin ý kiến Ban Tổ chức Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh hoặc Ban Tổ chức Đảng ủy khối doanh nghiệp tỉnh và Công an tỉnh để thẩm định về tiêu chuẩn chính trị khi đi nước ngoài. Sau khi có ý kiến bằng văn bản của Ban Tổ chức Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh hoặc Ban Tổ chức Đảng ủy khối doanh nghiệp tỉnh và Công an tỉnh, Thủ trưởng cơ quan sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh xem xét ra quyết định (cho phép hoặc không cho phép) gửi đến cá nhân xin đi nước ngoài, thủ trưởng cơ quan quản lý trực tiếp và cấp ủy cơ sở quản lý đảng viên (nếu là đảng viên) để thực hiện.

Điều 2. Điều khoản thi hành

1. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Thủ trưởng các Sở, ban, ngành tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25 tháng 01 năm 2019./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Các Bộ: Nội vụ, Tài chính;
- Website Chính phủ;
- Cục Kiểm tra VBQPPL-Bộ Tư pháp;
- TT TU, TT HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- MTTQ và các Đoàn thể tỉnh;
- Ban Tổ chức Tỉnh ủy;
- Sở Tư pháp (tự kiểm tra);
- Các Sở, ban, ngành tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- Website tỉnh;
- Đài PT&TH, báo Đồng khởi;
- Phòng: TH, NgV;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Cao Văn Trọng

 

Collapse Luật Xuất cảnh, nhập cảnh, cư trúLuật Xuất cảnh, nhập cảnh, cư trú
Expand Luật Nhập cảnh ... của người nước ngoài tại VN 2014Luật Nhập cảnh ... của người nước ngoài tại VN 2014
Expand Pháp lệnh Nhập cảnh ... của người nước ngoài tại VN 2000Pháp lệnh Nhập cảnh ... của người nước ngoài tại VN 2000
Expand Pháp lệnh Nhập cảnh ... của người nước ngoài tại VN 1992Pháp lệnh Nhập cảnh ... của người nước ngoài tại VN 1992
Collapse Nghị định về xuất cảnh, nhập cảnh của công dân VN 2007Nghị định về xuất cảnh, nhập cảnh của công dân VN 2007
Expand 1. Nghị định1. Nghị định
Expand 2. Hướng dẫn, quy định chi tiết thi hành2. Hướng dẫn, quy định chi tiết thi hành
Expand Sử dụng & quản lý hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụSử dụng & quản lý hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ
Collapse VBQPPL ĐỊA PHƯƠNGVBQPPL ĐỊA PHƯƠNG
Expand AN GIANGAN GIANG
Expand BÀ RỊA- VŨNG TÀUBÀ RỊA- VŨNG TÀU
Expand BÌNH DƯƠNGBÌNH DƯƠNG
Expand BÌNH PHƯỚCBÌNH PHƯỚC
Expand BÌNH THUẬNBÌNH THUẬN
Expand BÌNH ĐỊNHBÌNH ĐỊNH
Expand BẮC GIANGBẮC GIANG
Expand BẮC KẠNBẮC KẠN
Expand BẮC NINHBẮC NINH
Collapse BẾN TREBẾN TRE
Quyết định 10/2014/QĐ-UBND Về việc quy định quản lý hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ trên địa bàn tỉnh Bến Tre
Quyết định 11/2014/QĐ-UBND Ban hành Quy định trình tự, thủ tục xuất cảnh đối với cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Bến Tre
Quyết định 04/2019/QĐ-UBND Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về trình tự, thủ tục xuất cảnh đối với cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Bến Tre ban hành kèm theo Quyết định số 11/2014/QĐ-UBND ngày 07 tháng 5 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre
Expand CAO BẰNGCAO BẰNG
Expand CÀ MAUCÀ MAU
Expand GIA LAIGIA LAI
Expand HẢI PHÒNGHẢI PHÒNG
Expand HÀ TĨNHHÀ TĨNH
Expand HẬU GIANGHẬU GIANG
Expand LAI CHÂULAI CHÂU
Expand LONG ANLONG AN
Expand LÂM ĐỒNGLÂM ĐỒNG
Expand LẠNG SƠNLẠNG SƠN
Expand NINH THUẬNNINH THUẬN
Expand QUẢNG BÌNHQUẢNG BÌNH
Expand QUẢNG NAMQUẢNG NAM
Expand QUẢNG NINHQUẢNG NINH
Expand THỪA THIÊN HUẾTHỪA THIÊN HUẾ
Expand TIỀN GIANGTIỀN GIANG
Expand QUẢNG NGÃIQUẢNG NGÃI
Expand QUẢNG TRỊQUẢNG TRỊ
Expand TUYÊN QUANGTUYÊN QUANG
Expand VĨNH PHÚCVĨNH PHÚC
Expand YÊN BÁIYÊN BÁI
Expand ĐIỆN BIÊNĐIỆN BIÊN
Expand ĐẮK LẮKĐẮK LẮK
Expand ĐẮK NÔNGĐẮK NÔNG
Expand ĐỒNG NAIĐỒNG NAI
Expand KON TUMKON TUM
Expand BẠC LIÊUBẠC LIÊU
Expand HÀ NỘIHÀ NỘI
Expand NINH BÌNHNINH BÌNH
Expand TÂY NINHTÂY NINH
Expand THÁI BÌNHTHÁI BÌNH
Expand THANH HÓATHANH HÓA
Expand HƯNG YÊNHƯNG YÊN
Expand Nghị định về xuất cảnh, nhập cảnh của công dân VN 2000Nghị định về xuất cảnh, nhập cảnh của công dân VN 2000
Expand Nghị định về thủ tục xuất cảnh, nhập cảnh 1995Nghị định về thủ tục xuất cảnh, nhập cảnh 1995
Expand Cấp giấy thông hành cho công dân VN & LàoCấp giấy thông hành cho công dân VN & Lào
Expand VBQPPL về xuất nhập cảnh (cũ)VBQPPL về xuất nhập cảnh (cũ)
Expand Cấp và quản lý thẻ đi lại của doanh nhân APECCấp và quản lý thẻ đi lại của doanh nhân APEC