Tạo tài khoản
 
Xem các văn bản cùng chuyên ngành


 

- Nội dung này được hướng dẫn bởi Thông tư 57/2020/TT-BTC ngày 12 tháng 6 năm 2020.

- Nội dung quy định tại điểm 20 Mục III này được hướng dẫn bởi Thông tư 218/2016/TT-BTC ngày 10 tháng 11 năm 2016.