Tạo tài khoản
 
Xem các văn bản cùng chuyên ngành


 

- Nội dung quy định tại điểm 24 Mục III này được hướng dẫn bởi Thông tư 44/2020/TT-BTC ngày 26 tháng 5 năm 2020.

 

- Nội dung quy định tại điểm 24 Mục III này được hướng dẫn bởi Thông tư 168/2016/TT-BTC ngày 26 tháng 10 năm 2016.