Tạo tài khoản
 

Luật 54/2014/QH13 | Ban hành: 23/06/2014  |  Hiệu lực: 01/01/2015  |  Trạng thái: Hết hiệu lực một phần

    • Thông tư 22/2019/TT-BTC

     Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Thông tư số 12/2015/TT-BTC ngày 30 tháng 01 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chi tiết thủ tục cấp Chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan; cấp và thu hồi mã số nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan; trình tự, thủ tục công nhận và hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan

     Ban hành: 16/04/2019
     Hiệu lực: 01/07/2019
     Trạng thái: Còn hiệu lực