Tạo tài khoản
 
Xem các văn bản cùng chuyên ngành
Quyết định 04/2019/QĐ-UBND | Ban hành: 11/01/2019  |  Hiệu lực: 28/01/2019  |  Trạng thái: Còn hiệu lực


 
tusachluat.vn

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LONG AN
________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
____________________

 

Số: 04/2019/QĐ-UBND

 

Long An, ngày 11 tháng 01 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc quy định mức hỗ trợ đóng BHYT cho hộ nghèo đa chiều thiếu hụt các dịch vụ xã hội cơ bản khác, hộ cận nghèo trên địa bàn tỉnh

_______________

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LONG AN

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25/6/2015;

Căn cứ Luật Bảo hiểm y tế ngày 14/11/2008; Luật Sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế ngày 13/6/2014;

Căn cứ Nghị định số 146/2018/NĐ-CP ngày 17/10/2018 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế;

Căn cứ Quyết định số 59/2015/QĐ-TTg ngày 19/11/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016-2020;

Căn cứ Nghị quyết số 69/2018/NQ-HĐND ngày 07/12/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh về quy định mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho hộ nghèo đa chiều thiếu hụt các dịch vụ xã hội cơ bản khác; hộ cận nghèo trên địa bàn tỉnh Long An;

Theo đề nghị của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tại Tờ trình số 20/TTr.SLĐTBXH ngày 05/01/2019; ý kiến thẩm định của Sở Tư pháp tại văn bản số 02/STP-XDKTVB ngày 02/01/2019.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho hộ nghèo đa chiều thiếu hụt các dịch vụ xã hội cơ bản khác; hộ cận nghèo trên địa bàn tỉnh Long An, cụ thể như sau:

1. Đối tượng được áp dụng:

a) Người thuộc hộ gia đình cận nghèo theo tiêu chí chuẩn cận nghèo theo quy định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

b) Người thuộc hộ gia đình nghèo đa chiều không thuộc trường hợp quy định tại Điểm a Khoản 9 Điều 3 Nghị định số 146/2018/NĐ-CP ngày 17/10/2018 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế.

2. Mức hỗ trợ (không bao gồm 70% ngân sách Trung ương hỗ trợ):

Hỗ trợ 30% từ ngân sách tỉnh đối với đối tượng được quy định tại Điểm a và Điểm b Khoản 1 Điều này.

Điều 2. Giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức triển khai, theo dõi, kiểm tra việc thực hiện quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 28/01/2019.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Thủ trưởng các sở, ngành tỉnh; Chủ tịch UBND huyện, thị xã, thành phố; Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn và các cơ quan, tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Bộ Tài chính;
- B LĐ-TBXH;
- BY tế;
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL- Bộ Tư pháp;
- Bảo hiểm XH Việt Nam;
- TT.TU, TT. HĐND tỉnh;
- Thường trực Ủy ban MTTQ VN tỉnh;
- Đoàn ĐBQH đơn vị tnh LA;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Sở LĐTVXH;
- Các đoàn thtỉnh;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh;
- Phòng: VHXH;
- Lưu: VT, thu.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Được

 

Collapse Luật Bảo hiểm y tếLuật Bảo hiểm y tế
Collapse Luật Bảo hiểm y tế 2008, sửa đối 2014Luật Bảo hiểm y tế 2008, sửa đối 2014
Expand 1. Luật1. Luật
Expand 2. Hướng dẫn, quy định chi tiết thi hành2. Hướng dẫn, quy định chi tiết thi hành
Expand BHYT đối với công an, quân đội, cơ yếu và thân nhân của họBHYT đối với công an, quân đội, cơ yếu và thân nhân của họ
Expand Danh mục thuốc, kỹ thuật, vật tư y tế được BHYT chi trảDanh mục thuốc, kỹ thuật, vật tư y tế được BHYT chi trả
Expand Quy trình xác định hộ gia đình nông, lâm, ngư, diêm nghiệp thu nhập trung bìnhQuy trình xác định hộ gia đình nông, lâm, ngư, diêm nghiệp thu nhập trung bình
Expand Tổ chức khám, chữa bệnh, thanh toán BHYTTổ chức khám, chữa bệnh, thanh toán BHYT
Expand Đăng ký khám, chữa bệnh lần đầu và chuyển tuyếnĐăng ký khám, chữa bệnh lần đầu và chuyển tuyến
Expand BHYT đối với đối tượng chính sách, người có côngBHYT đối với đối tượng chính sách, người có công
Collapse VBQPPL ĐỊA PHƯƠNGVBQPPL ĐỊA PHƯƠNG
Expand AN GIANGAN GIANG
Expand BÀ RỊA- VŨNG TÀUBÀ RỊA- VŨNG TÀU
Expand BÌNH DƯƠNGBÌNH DƯƠNG
Expand BÌNH THUẬNBÌNH THUẬN
Expand BÌNH ĐỊNHBÌNH ĐỊNH
Expand BẮC GIANGBẮC GIANG
Expand BẮC NINHBẮC NINH
Expand CAO BẰNGCAO BẰNG
Expand CẦN THƠCẦN THƠ
Expand GIA LAIGIA LAI
Expand HÀ GIANGHÀ GIANG
Expand HẢI DƯƠNGHẢI DƯƠNG
Expand HÀ NAMHÀ NAM
Expand HÀ TĨNHHÀ TĨNH
Expand HÒA BÌNHHÒA BÌNH
Expand KHÁNH HÒAKHÁNH HÒA
Expand HƯNG YÊNHƯNG YÊN
Expand KIÊN GIANGKIÊN GIANG
Expand KON TUMKON TUM
Expand NAM ĐỊNHNAM ĐỊNH
Expand NGHỆ ANNGHỆ AN
Expand NINH BÌNHNINH BÌNH
Expand NINH THUẬNNINH THUẬN
Expand SÓC TRĂNGSÓC TRĂNG
Expand THÁI NGUYÊNTHÁI NGUYÊN
Expand THỪA THIÊN HUẾTHỪA THIÊN HUẾ
Expand TUYÊN QUANGTUYÊN QUANG
Expand TÂY NINHTÂY NINH
Expand VĨNH PHÚCVĨNH PHÚC
Expand ĐIỆN BIÊNĐIỆN BIÊN
Expand ĐÀ NẴNGĐÀ NẴNG
Expand ĐẮK LẮKĐẮK LẮK
Expand ĐỒNG NAIĐỒNG NAI
Expand QUẢNG NGÃIQUẢNG NGÃI
Expand BẮC KẠNBẮC KẠN
Expand TRÀ VINHTRÀ VINH
Expand LÂM ĐỒNGLÂM ĐỒNG
Expand ĐỒNG THÁPĐỒNG THÁP
Expand TIỀN GIANGTIỀN GIANG
Collapse LONG ANLONG AN
Nghị quyết 69/2018/NQ-HĐND Về quy định mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho hộ nghèo đa chiều thiếu hụt các dịch vụ xã hội cơ bản khác; hộ cận nghèo trên địa bàn tỉnh Long An
Quyết định 04/2019/QĐ-UBND Về việc quy định mức hỗ trợ đóng BHYT cho hộ nghèo đa chiều thiếu hụt các dịch vụ xã hội cơ bản khác, hộ cận nghèo trên địa bàn tỉnh
Expand HỒ CHÍ MINHHỒ CHÍ MINH
Expand ĐĂK NÔNGĐĂK NÔNG
Expand LÀO CAILÀO CAI
Expand BẠC LIÊUBẠC LIÊU
Expand PHÚ THỌPHÚ THỌ
Expand BÌNH PHƯỚCBÌNH PHƯỚC
Expand CÀ MAUCÀ MAU
Expand Gói dịch vụ y tế cơ bản cho tuyến y tế cơ sởGói dịch vụ y tế cơ bản cho tuyến y tế cơ sở
Expand VBQPPL về bảo hiểm y tế (cũ)VBQPPL về bảo hiểm y tế (cũ)