Tạo tài khoản
 

Nghị định 37/2005/NĐ-CP | Ban hành: 18/03/2005  |  Hiệu lực: 08/04/2005  |  Trạng thái: Hết hiệu lực toàn bộ

Ngày Trạng thái văn bản Văn bản căn cứ
18/03/2005
Ban hành
08/04/2005
Có hiệu lực
28/12/2013
Hết hiệu lực toàn bộ