Tạo tài khoản
 
Xem các văn bản cùng chuyên ngành


 

 

- Nội dung quy định tại Mục I này được hướng dẫn bởi Thông tư 231/2016/TT-BTC ngày 11 tháng 11 năm 2016.

- Nội dung quy định tại Mục I này được hướng dẫn bởi Thông tư 285/2016/TT-BTC ngày 14 tháng 11 năm 2016.

- Nội dung quy định tại Mục I này được hướng dẫn bởi Thông tư 56/2020/TT-BTC ngày 12 tháng 6 năm 2020.