Tạo tài khoản
 
Xem các văn bản cùng chuyên ngành


 

- Nội dung quy định tại khoản 3.3 Mục VII này được hướng dẫn bởi Thông tư 35/2020/TT-BTC ngày 05 tháng 5 năm 2020.

 

- Nội dung quy định tại khoản 3.3 Mục VII này được hướng dẫn bởi Thông tư 177/2016/TT-BTC ngày 01 tháng 11 năm 2016.

 

- Nội dung quy định tại khoản 3.3 Mục VII này được hướng dẫn bởi Thông tư 33/2018/TT-BTC ngày 30 tháng 03 năm 2018.