Tạo tài khoản
 
Xem các văn bản cùng chuyên ngành

Quyết định 36/2020/QĐ-UBND | Ban hành: 08/10/2020  |  Hiệu lực: 19/10/2020  |  Trạng thái: Còn hiệu lực


CÁC VĂN BẢN CÙNG CHUYÊN NGÀNH
Collapse VBDP(S) 13_10VBDP(S) 13_10
Collapse DA NANGDA NANG
Quyết định 27/2020/QĐ-UBND Quy định tiêu chí xét duyệt hồ sơ đề nghị thành lập Văn phòng công chứng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
Quyết định 31/2020/QĐ-UBND Sửa đổi, bổ sung một số quy định quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
Quyết định 32/2020/QĐ-UBND Ban hành Đơn giá hoạt động quan trắc và phân tích môi trường trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
Quyết định 33/2020/QĐ-UBND Ban hành Quy định về nhiệm vụ quản lý, khai thác công trình thủy lợi và công trình đê, kè bảo vệ bờ trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
Quyết định 34/2020/QĐ-UBND Quy định về tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng (trừ xe ô tô chuyên dùng trong lĩnh vực y tế) tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của thành phố Đà Nẵng
Quyết định 35/2020/QĐ-UBND Bãi bỏ Quyết định số 165/2003/QĐ-UB ngày 15 tháng 12 năm 2003 của UBND thành phố ban hành Quy định về quản lý nhà nước đối với các hoạt động báo chí trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
Quyết định 36/2020/QĐ-UBND Bãi bỏ Quyết định số 44/2013/QĐ-UBND ngày 30 tháng 12 năm 2013 của UBND thành phố ban hành Quy định về công tác văn thư, lưu trữ của thành phố Đà Nẵng
Expand HA NOIHA NOI
Expand HO CHI MINHHO CHI MINH