Tạo tài khoản
 
Xem các văn bản cùng chuyên ngành


 

- Nội dung quy định tại điểm 2.2 Mục V này được hướng dẫn bởi Thông tư 261/2016/TT-BTC ngày 14 tháng 11 năm 2016.

 

- Nội dung quy định tại điểm 2.2 Mục V này được hướng dẫn bởi Thông tư 262/2016/TT-BTC ngày 14 tháng 11 năm 2016.

 

- Nội dung quy định tại điểm 2.2 Mục V này được hướng dẫn bởi Thông tư 14/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 02 năm 2017.

 

- Nội dung quy định tại điểm 2.2 Mục V này được hướng dẫn bởi Thông tư 63/2019/TT-BTC ngày 09 tháng 09 năm 2019.