Tạo tài khoản
 
Xem các văn bản cùng chuyên ngành


 

Nội dung quy định tại điểm 4.3 Mục XI được hướng dẫn bởi Thông tư 142/2016/TT-BTC ngày 26 tháng 9 năm 2016.