Tạo tài khoản
 
Xem các văn bản cùng chuyên ngành

Thông tư 16/2020/TT-BTTTT | Ban hành: 17/07/2020| Hiệu lực: 01/04/2021 | Trạng thái: Chưa hiệu lực


CÁC VĂN BẢN CÙNG CHUYÊN NGÀNH
Collapse Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuậtLuật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật
Collapse Luật Tiêu chuẩn, quy chuẩn 2006Luật Tiêu chuẩn, quy chuẩn 2006
Expand 1. Luật1. Luật
Expand 2. Hướng dẫn, quy định chi tiết thi hành2. Hướng dẫn, quy định chi tiết thi hành
Expand Chứng nhận, công bố hợp chuẩn, hợp quy; đánh giá sự phù hợpChứng nhận, công bố hợp chuẩn, hợp quy; đánh giá sự phù hợp
Expand Chứng nhận, công bố hợp quy ngành CNTT, truyền thôngChứng nhận, công bố hợp quy ngành CNTT, truyền thông
Expand Chứng nhận, công bố hợp quy trong lĩnh vực an toàn thực phẩmChứng nhận, công bố hợp quy trong lĩnh vực an toàn thực phẩm
Expand Quản lý hoạt động công nhận tại Việt NamQuản lý hoạt động công nhận tại Việt Nam
Expand Sử dụng tiêu chuẩn quốc tế kiểm tra chất lượngSử dụng tiêu chuẩn quốc tế kiểm tra chất lượng
Expand Tổ chức, hoạt động ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc giaTổ chức, hoạt động ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia
Expand Xây dựng, thẩm định ban hành, áp dụng... tiêu chuẩn, quy chuẩnXây dựng, thẩm định ban hành, áp dụng... tiêu chuẩn, quy chuẩn
Expand Chấp thuận tiêu chuẩn quốc tếChấp thuận tiêu chuẩn quốc tế
Expand Xây dựng, ban hành và áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật trong lĩnh vực quân sự, quốc phòngXây dựng, ban hành và áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật trong lĩnh vực quân sự, quốc phòng
Collapse VBQPPL BAN HÀNH TIÊU CHUẨN QUỐC GIA, QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIAVBQPPL BAN HÀNH TIÊU CHUẨN QUỐC GIA, QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA
Expand Chứng nhận, công bố hợp quy sản phẩm, hàng hoá vật liệu xây dựngChứng nhận, công bố hợp quy sản phẩm, hàng hoá vật liệu xây dựng
Expand Công bố, bãi bỏ Tiêu chuẩn quốc giaCông bố, bãi bỏ Tiêu chuẩn quốc gia
Expand QCKTQG trong dự trữ quốc giaQCKTQG trong dự trữ quốc gia
Expand QCKTQG trong lĩnh vực dệt mayQCKTQG trong lĩnh vực dệt may
Expand QCKTQG trong lĩnh vực quân sự, quốc phòngQCKTQG trong lĩnh vực quân sự, quốc phòng
Expand QCKTQG trong năng lượng nguyên tửQCKTQG trong năng lượng nguyên tử
Expand QCKTQG trong xây dựngQCKTQG trong xây dựng
Expand QCKTQG VỀ Y TẾ, BẢO VỆ SỨC KHỎEQCKTQG VỀ Y TẾ, BẢO VỆ SỨC KHỎE
Expand QCKTQG về an toàn lao độngQCKTQG về an toàn lao động
Collapse TCVN, QCKTQG VỀ BƯU CHÍNH, VIỄN THÔNG, CNTTTCVN, QCKTQG VỀ BƯU CHÍNH, VIỄN THÔNG, CNTT
Expand QCKTQG về chất lượng dịch vụ bưu chính công íchQCKTQG về chất lượng dịch vụ bưu chính công ích
Expand QCKTQG về mật mã dân sự trong ngân hàngQCKTQG về mật mã dân sự trong ngân hàng
Collapse QCKTQG về viễn thông, vô tuyến điện, CNTTQCKTQG về viễn thông, vô tuyến điện, CNTT
Thông tư 01/2013/TT-BTTTT Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia (QCVN 65:2013/BTTTT, QCVN 66:2013/BTTTT, QCVN 67:2013/BTTTT, QCVN 68: 2013/BTTTT)
Thông tư 02/2017/TT-BTTTT Ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cấu trúc thông điệp dữ liệu công dân trao đổi với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư” (QCVN 109:2017/BTTTT)
Thông tư 02/2014/TT-BTTTT Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia (QCVN 78:2014/ BTTTT, QCVN 79:2014/ BTTTT)
Thông tư 02/2015/TT-BTTTT Ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tương thích điện từ đối với các thiết bị đầu cuối và phụ trợ trong hệ thống thông tin di động GSM và DCS” (QCVN 86:2015/BTTTT)
Thông tư 06/2014/TT-BTTTT Ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia (QCVN 80:2014/BTTTT)
Thông tư 07/2014/TT-BTTTT Ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng dịch vụ tin nhắn ngắn trên mạng viễn thông di động mặt đất” (QCVN 82:2014/BTTTT)
Thông tư 08/2014/TT-BTTTT Ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng dịch vụ IPTV trên mạng viễn thông công cộng cố định” (QCVN 84:2014/ BTTTT)
Thông tư 08/2015/TT-BTTTT Ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tín hiệu truyền hình cáp tương tự tại điểm kết nối thuê bao” (QCVN 87:2015/BTTTT)
Thông tư 10/2011/TT-BTTTT Ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về viễn thông (QCVN 23:2011/BTTTT, QCVN 24:2011/BTTTT, QCVN 25:2011/BTTTT, QCVN 26:2011/BTTTT, QCVN 27:2011/BTTTT, QCVN 28:2011/BTTTT, QCVN 29:2011/BTTTT, QCVN 30:2011/BTTTT, QCVN 31:2011/BTTTT, QCVN 32:2011/BTTTT, QCVN 33:2011/BTTTT)
Thông tư 10/2014/TT-BTTTT Ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng dịch vụ truy nhập Internet trên mạng viễn thông di động mặt đất IMT-2000” (QCVN 81:2014/BTTTT)
Thông tư 10/2016/TT-BTTTT Ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cấu trúc mã định danh và định dạng dữ liệu gói tin phục vụ kết nối các hệ thống quản lý văn bản và điều hành" (QCVN 102:2016/BTTTT)
Thông tư 11/2011/TT-BTTTT Ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về viễn thông (QCVN 34: 2011/BTTTT, QCVN 35: 2011/BTTTT, QCVN 36: 2011/BTTTT)
Thông tư 11/2014/TT-BTTTT Ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng tín hiệu truyền hình số mặt đất DVB-T2 tại điểm thu (QCVN 83:2014/BTTTT)
Thông tư 12/2014/TT-BTTTT Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng dịch vụ truy nhập Internet băng rộng cố định mặt đất (QCVN 34:2014/BTTTT)
Thông tư 12/2015/TT-BTTTT Ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phổ tần số và bức xạ vô tuyến điện áp dụng cho các thiết bị thu phát vô tuyến điện” (QCVN 47:2015/BTTTT)
Thông tư 14/2014/TT-BTTTT Ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng tín hiệu truyền hình cáp số DVB - C tại điểm kết nối thuê bao” (QCVN 85:2014/BTTTT)
Thông tư 14/2015/TT-BTTTT Ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phát xạ vô tuyến đối với thiết bị truy nhập vô tuyến tốc độ cao băng tần 60 GHz” (QCVN 88:2015/BTTTT)
Thông tư 15/2013/TT-BTTTT Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 20/2012/TT-BTTTT ngày 04 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Thông tin truyền thông ban hành Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia
Thông tư 16/2013/TT-BTTTT Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia (QCVN 69:2013/BTTTT, QCVN 70:2013/BTTTT, QCVN 71:2013/BTTTT, QCVN 72:2013/BTTTT, QCVN 73:2013/BTTTT, QCVN 74:2013/BTTTT, QCVN 75:2013/BTTTT, QCVN 76:2013/BTTTT)
Thông tư 18/2010/TT-BTTTT Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về viễn thông (QCVN 2:2010/BTTTT, QCVN 3:2010/BTTTT, QCVN 4:2010/BTTTT, QCVN 5:2010/BTTTT, QCVN 6:2010/BTTTT, QCVN 7:2010/BTTTT, QCVN 8:2010/BTTTT, QCVN 9:2010/BTTTT, QCVN 10:2010/BTTTT, QCVN 11:2010/BTTTT, QCVN 12:2010/BTTTT, QCVN 13:2010/BTTTT, QCVN 14:2010/BTTTT, QCVN 15:2010/BTTTT, QCVN 16:2010/BTTTT, QCVN 17:2010/BTTTT, QCVN 18:2010/BTTTT, QCVN 19:2010/BTTTT, QCVN 20:2010/BTTTT, QCVN 21:2010/BTTTT, QCVN 22:2010/BTTTT)
Thông tư 18/2017/TT-BTTTT Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tương thích điện từ đối với thiết bị vô tuyến truyền dữ liệu băng rộng (QCVN 112:2017/BTTTT)
Thông tư 18/2013/TT-BTTTT Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia (QCVN 77:2013/ BTTTT)
Thông tư 19/2015/TT-BTTTT Ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về IPv6 đối với thiết bị nút” (QCVN 89:2015/BTTTT)
Thông tư 20/2015/TT-BTTTT Ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về IPv6 đối với thiết bị định tuyến biên khách hàng” (QCVN 90:2015/BTTTT)
Thông tư 20/2012/TT-BTTTT Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia (QCVN 63: 2012/BTTTT, QCVN 64: 2012/BTTTT)
Thông tư 21/2014/TT-BTTTT Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tương thích điện từ đối với thiết bị thông tin vô tuyến điện (QCVN 18:2014/BTTTT)
Thông tư 22/2015/TT-BTTTT Ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị đầu cuối thông tin di động GSM” (QCVN 12:2015/BTTTT)
Thông tư 23/2015/TT-BTTTT Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị đầu cuối thông tin di động W-CDMA FDD (QCVN 15:2015/BTTTT)
Thông tư 24/2017/TT-BTTTT Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị trạm gốc thông tin di động E-UTRA- Phần truy nhập vô tuyến (QCVN 110:2017/BTTTT)
Thông tư 25/2017/TT-BTTTT Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị trạm lặp thông tin di động E-UTRA FDD - Phần truy nhập vô tuyến (QCVN 111:2017/BTTTT)
Thông tư 26/2016/TT-BTTTT Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếp đất cho các trạm viễn thông (QCVN 9:2016/BTTTT)
Thông tư 26/2017/TT-BTTTT Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tương thích điện từ đối với thiết bị DECT (QCVN 113:2017/BTTTT)
Thông tư 26/2011/TT-BTTTT Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về viễn thông (QCVN 42:2011/BTTTT, QCVN 43:2011/BTTTT, QCVN 44:2011/BTTTT, QCVN 47:2011/BTTTT)
Thông tư 26/2015/TT-BTTTT Ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị âm thanh không dây dải tần 25 MHZ đến 2000 MHZ” (QCVN 91:2015/BTTTT)
Thông tư 27/2016/TT-BTTTT Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị vô tuyến trong nghiệp vụ di động hàng không băng tần 117,975-137 MHz dùng trên mặt đất sử dụng điều chế AM (QCVN 105:2016/BTTTT)
Thông tư 27/2015/TT-BTTTT Ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tương thích điện từ đối với thiết bị thông tin băng siêu rộng” (QCVN 94:2015/BTTTT)
Thông tư 28/2016/TT-BTTTT Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị chỉ góc hạ cánh trong hệ thống vô tuyến dẫn đường hàng không (QCVN 104:2016/BTTTT)
Thông tư 28/2017/TT-BTTTT Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tương thích điện từ đối với thiết bị truyền dẫn vô tuyên cố định và thiết bị phụ trợ (QCVN 114:2017/BTTTT)
Thông tư 29/2016/TT-BTTTT Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tương thích điện từ đối với thiết bị vô tuyến trong nghiệp vụ di động hàng không băng tần 117,975-137 MHz dùng trên mặt đất (QCVN 106:2016/BTTTT)
Thông tư 29/2017/TT-BTTTT Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị trạm mặt đất di động hoạt động trong băng tần Ku (QCVN 116:2017/BTTTT)
Thông tư 29/2011/TT-BTTTT Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về viễn thông (QCVN 37: 2011/BTTTT, QCVN 38: 2011/BTTTT, QCVN 39: 2011/BTTTT, QCVN 40: 2011/BTTTT, QCVN 41: 2011/BTTTT, QCVN 45: 2011/BTTTT, QCVN 46: 2011/BTTTT, QCVN 48: 2011/BTTTT, QCVN 49: 2011/BTTTT, QCVN 50: 2011/BTTTT, QCVN 51: 2011/BTTTT, QCVN 52: 2011/BTTTT, QCVN 53: 2011/BTTTT, QCVN 54: 2011/BTTTT, QCVN 55: 2011/BTTTT, QCVN 56: 2011/BTTTT, QCVN 57: 2011/BTTTT, QCVN 58: 2011/BTTTT, QCVN 59: 2011/BTTTT, QCVN 60: 2011/BTTTT, QCVN 61: 2011/BTTTT, QCVN 62: 2011/BTTTT)
Thông tư 29/2015/TT-BTTTT Ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị truyền hình ảnh số không dây dải tần từ 1,3 GHz đến 50 GHz” (QCVN 92:2015/BTTTT)
Thông tư 30/2016/TT-BTTTT Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị trạm gốc thông tin di động GSM (QCVN 41:2016/BTTTT)
Thông tư 30/2015/TT-BTTTT Ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tương thích điện từ đối với thiết bị truyền hình ảnh số không dây” (QCVN 93:2015/BTTTT)
Thông tư 31/2016/TT-BTTTT Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tương thích điện từ đối với thiết bị trạm gốc, lặp và phụ trợ trong hệ thống thông tin di động GSM, W-CDMA FDD và LTE (QCVN 103:2016/BTTTT)
Thông tư 32/2016/TT-BTTTT Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phao chỉ báo vị trí cá nhân hoạt động trên băng tần 406,0 MHz đến 406,1 MHz (QCVN 108:2016/BTTTT)
Thông tư 32/2015/TT-BTTTT Ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tương thích điện từ đối với thiết bị vô tuyến cự ly ngắn dải tần từ 9 kHz đến 40 GHz” (QCVN 96:2015/BTTTT)
Thông tư 33/2016/TT-BTTTT Ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị nhận dạng tự động phát báo tìm kiếm cứu nạn" (QCVN 107:2016/BTTTT)
Thông tư 33/2015/TT-BTTTT Ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị nhận dạng vô tuyến (RFID) băng tần từ 866 MHz đến 868 MHz” (QCVN 95:2015/BTTTT)
Thông tư 34/2015/TT-BTTTT Ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về máy thu trực canh gọi chọn số trên tàu biển hoạt động trên các băng tần số MF, MF/HF và VHF trong nghiệp vụ di động hàng hải” (QCVN 97:2015/BTTTT)
Thông tư 35/2011/TT-BTTTT Hủy bỏ tiêu chuẩn ngành về điện tử, viễn thông và công nghệ thông tin
Thông tư 36/2015/TT-BTTTT Ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị ADSL2 và ADSL2+” (QCVN 98:2015/BTTTT)
Thông tư 37/2015/TT-BTTTT Ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị truyền dẫn dữ liệu tốc độ trung bình dải tần 5,8 GHz ứng dụng trong lĩnh vực giao thông vận tải” (QCVN 99:2015/BTTTT)
Thông tư 33/2017/TT-BTTTT Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị vi ba số điểm - điểm (QCVN 53:2017/BTTTT)
Thông tư 34/2017/TT-BTTTT Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về mức âm lượng và mức đỉnh thực cực đại của tín hiệu âm thanh trong các chương trình truyền hình (QCVN 115:2017/BTTTT)
Thông tư 05/2018/TT-BTTTT Ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia thiết bị lặp thông tin di động W-CDMA FDD"
Thông tư 06/2018/TT-BTTTT Ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia thiết bị trạm gốc thông tin di động W-CDMA FDD"
Thông tư 08/2018/TT-BTTTT Ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tương thích điện từ cho thiết bị đa phương tiện- Yêu cầu phát xạ"
Văn bản hợp nhất 2147/VBHN-BTTTT Hợp nhất Thông tư về Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia (QCVN 63:2012/BTTTT, QCVN 64:2012/BTTTT)
Thông tư 19/2018/TT-BTTTT Banh hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị vô tuyến di động mặt đất có ăng ten liền dùng cho thoại tương tự"
Thông tư 21/2018/TT-BTTTT Ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phao vô tuyến chỉ vị trí khẩn cấp hàng hải (EPIRB) hoạt động ở băng tần 406,0 MHz đến 406,1 MHz”
Thông tư 20/2018/TT-BTTTT Ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị vô tuyến di động mặt đất có ăng ten liền dùng cho truyền dữ liệu và thoại"
Thông tư 08/2019/TT-BTTTT Ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng dịch vụ truy nhập internet băng rộng cố định mặt đất"
Thông tư 07/2019/TT-BTTTT Ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng dịch vụ điện thoại trên mạng viễn thông cố định mặt đất"
Thông tư 09/2019/TT-BTTTT Ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng dịch vụ truy nhập Internet trên mạng viễn thông di động mặt đất”
Thông tư 10/2019/TT-BTTTT Ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tương thích điện từ cho thiết bị đầu cuối và phụ trợ trong hệ thống thông tin di động”
Thông tư 14/2019/TT-BTTTT Ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tương thích điện từ đối với thiết bị thông tin vô tuyến và dẫn đường hàng hải”
Thông tư 20/2019/TT-BTTTT Ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về lắp đặt mạng cáp ngoại vi viễn thông”
Thông tư 16/2020/TT-BTTTT Ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chống sét cho các trạm viễn thông và mạng cáp ngoại vi viễn thông”
Expand Tiêu chuẩn kỹ thuật về ứng dụng CNTT trong CQ nhà nướcTiêu chuẩn kỹ thuật về ứng dụng CNTT trong CQ nhà nước
Expand QCKTQG về thiết bị đầu cuối thông tin di động E-UTRAQCKTQG về thiết bị đầu cuối thông tin di động E-UTRA
Expand QCKTQG về cấu trúc, định dạng dữ liệu gói tinQCKTQG về cấu trúc, định dạng dữ liệu gói tin
Expand QCKTQG về bản đồQCKTQG về bản đồ
Expand QCKTQG VỀ GIAO THÔNG VẬN TẢIQCKTQG VỀ GIAO THÔNG VẬN TẢI
Expand QCKTQG về hoạt động quảng cáo ngoài trờiQCKTQG về hoạt động quảng cáo ngoài trời
Expand QCKTQG về khí tượng thuỷ văn, dự báo lũQCKTQG về khí tượng thuỷ văn, dự báo lũ
Expand QCKTQG về kỹ thuật điện, thiết bị điện & điện tửQCKTQG về kỹ thuật điện, thiết bị điện & điện tử
Expand QCKTQG về môi trườngQCKTQG về môi trường
Expand QCKTQG về rạp chiếu phimQCKTQG về rạp chiếu phim
Expand QCKTQG về thuốc nổ, thiết bị nổ, vật liệu nổQCKTQG về thuốc nổ, thiết bị nổ, vật liệu nổ
Expand QCKTQG về thăm dò địa chất, khoáng sản, khai thác mỏQCKTQG về thăm dò địa chất, khoáng sản, khai thác mỏ
Expand QCKTQG đối với xăng dầu, khíQCKTQG đối với xăng dầu, khí
Expand QCKTQG về gỗ, tre, ván gỗ và thuốc bảo quản tre, gỗQCKTQG về gỗ, tre, ván gỗ và thuốc bảo quản tre, gỗ
Expand QCKTQG trong lĩnh vực Phòng cháy, chữa cháyQCKTQG trong lĩnh vực Phòng cháy, chữa cháy
Expand TC, QC KỸ THUẬT TRONG NÔNG LÂM NGƯ NGHIỆP, CHĂN NUÔITC, QC KỸ THUẬT TRONG NÔNG LÂM NGƯ NGHIỆP, CHĂN NUÔI
Expand TCQG trong lĩnh vực an ninhTCQG trong lĩnh vực an ninh
Expand Tiêu chuẩn ngành dự trữ quốc giaTiêu chuẩn ngành dự trữ quốc gia
Expand Tiêu chuẩn ngành đường sắtTiêu chuẩn ngành đường sắt
Expand Tiêu chuẩn trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghềTiêu chuẩn trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề
Expand Tiêu chuẩn trong lĩnh vực xây dựngTiêu chuẩn trong lĩnh vực xây dựng
Expand Tiêu chuẩn đối với cơ quan hành chínhTiêu chuẩn đối với cơ quan hành chính
Expand Áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn trong hoạt động xây dựngÁp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn trong hoạt động xây dựng
Expand QCKTQG về nhà chung cưQCKTQG về nhà chung cư
Expand VBQPPL ĐỊA PHƯƠNGVBQPPL ĐỊA PHƯƠNG
Expand VBQPPL về tiêu chuẩn, quy chuẩn trước Luật 2006VBQPPL về tiêu chuẩn, quy chuẩn trước Luật 2006
Expand QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIAQUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA
Expand TIÊU CHUẨN QUỐC GIATIÊU CHUẨN QUỐC GIA