Tạo tài khoản
 
Xem các văn bản cùng chuyên ngành


 

- Nội dung quy định tại điểm 5 Mục IX được hướng dẫn bởi Thông tư 36/2020/TT-BTC ngày 05 tháng 05 năm 2020.

- Nội dung quy định tại điểm 5 Mục IX được hướng dẫn bởi Thông tư 270/2016/TT-BTC ngày 14 tháng 11 năm 2016.