Tạo tài khoản
 
Xem các văn bản cùng chuyên ngành
Quyết định 04/2019/QĐ-UBND | Ban hành: 18/01/2019  |  Hiệu lực: 28/01/2019  |  Trạng thái: Còn hiệu lực


 
tusachluat.vn

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH AN GIANG
_______

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
____________________

 

Số: 04/2019/QĐ-UBND

 

An Giang, ngày 18 tháng 01 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

Bãi bỏ Quyết định số 39/2015/QĐ-UBND ngày 17 tháng 11 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh

______________

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;

Căn cứ Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật đất đai;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 536/TTr-STNMT ngày 28 tháng 12 năm 2018.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ Quyết định số 39/2015/QĐ-UBND ngày 17 tháng 11 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định về trình tự, thủ tục hành chính về đất đai trên địa bàn tỉnh An Giang.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 28 tháng 01 năm 2019.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Anh Thư

 

Collapse Luật Đất đaiLuật Đất đai
Collapse Luật Đất đai 2013Luật Đất đai 2013
Expand 1. Luật1. Luật
Expand 2. Hướng dẫn, quy định chi tiết thi hành2. Hướng dẫn, quy định chi tiết thi hành
Expand Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đấtBồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất
Expand Cơ chế thanh toán bằng quỹ đất cho nhà đầu tưCơ chế thanh toán bằng quỹ đất cho nhà đầu tư
Expand Cấp và quản lý Chứng chỉ định giá đấtCấp và quản lý Chứng chỉ định giá đất
Expand Giá đất, khung giá đấtGiá đất, khung giá đất
Expand Giấy CNQSD đất, quyền sở hữu nhà và tài sản gắn liền với đấtGiấy CNQSD đất, quyền sở hữu nhà và tài sản gắn liền với đất
Expand Hồ sơ cho thuê, chuyển mục đích, thu hồi đấtHồ sơ cho thuê, chuyển mục đích, thu hồi đất
Expand Hồ sơ địa chínhHồ sơ địa chính
Expand Lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đấtLập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất
Expand Miễn giảm tiền sử dụng đất được giao không đúng thẩm quyềnMiễn giảm tiền sử dụng đất được giao không đúng thẩm quyền
Expand Quản lý đất đối với công ty nông, lâm trườngQuản lý đất đối với công ty nông, lâm trường
Expand Quản lý, sử dụng đất trồng lúaQuản lý, sử dụng đất trồng lúa
Expand Tiền sử dụng đất, thuê đất, thuê mặt nướcTiền sử dụng đất, thuê đất, thuê mặt nước
Expand Thông tin, cơ sở dữ liệu đất đaiThông tin, cơ sở dữ liệu đất đai
Expand Thống kê, kiểm kê đất đai, xây dựng bản đồ hiện trạng sử dụng đấtThống kê, kiểm kê đất đai, xây dựng bản đồ hiện trạng sử dụng đất
Expand Tổ chức hoạt động Trung tâm phát triển quỹ đấtTổ chức hoạt động Trung tâm phát triển quỹ đất
Expand Tổ chức hoạt động văn phòng đăng ký đất đaiTổ chức hoạt động văn phòng đăng ký đất đai
Expand Điều tra, đánh giá đất đaiĐiều tra, đánh giá đất đai
Expand Đấu giá quyền sử dụng đấtĐấu giá quyền sử dụng đất
Expand Công tác giám sát... nghiệm thu công trình, sản phẩm trong quản lý đất đaiCông tác giám sát... nghiệm thu công trình, sản phẩm trong quản lý đất đai
Expand Quy định cây lâu năm được chứng nhận quyền sở hữuQuy định cây lâu năm được chứng nhận quyền sở hữu
Expand Định mức kinh tế - kỹ thuật trong lĩnh vực đất đaiĐịnh mức kinh tế - kỹ thuật trong lĩnh vực đất đai
Expand Định mức sử dụng đất xây dựng cơ sở văn xãĐịnh mức sử dụng đất xây dựng cơ sở văn xã
Expand Xây dựng cơ sở dữ liệu địa giới hành chínhXây dựng cơ sở dữ liệu địa giới hành chính
Expand Bản đồ địa chínhBản đồ địa chính
Collapse VBQPPL ĐỊA PHƯƠNGVBQPPL ĐỊA PHƯƠNG
Collapse AN GIANGAN GIANG
Nghị quyết 15/2014/NQ-HĐND Về việc thông qua danh mục dự án cần thu hồi đất và danh mục dự án có sử dụng đất trồng lúa thực hiện trong năm 2015
Nghị quyết 15/2017/NQ-HĐND Về việc thông qua điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020) tỉnh An Giang
Nghị quyết 16/2017/NQ-HĐND Về việc ban hành danh mục bổ sung dự án cần thu hồi đất và dự án có sử dụng đất trồng lúa năm 2017
Nghị quyết 23/2016/NQ-HĐND Về việc ban hành danh mục bổ sung dự án cần thu hồi đất và dự án có sử dụng đất trồng lúa năm 2016
Nghị quyết 51/2016/NQ-HĐND Về việc ban hành danh mục dự án cần thu hồi đất và dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ năm 2017
Quyết định 08/2015/QĐ-UBND Ban hành Quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh An Giang
Quyết định 09/2017/QĐ-UBND Ban hành Quy định về trình tự, thủ tục giải quyết tranh chấp đất đai trên địa bàn tỉnh An Giang
Quyết định 103/2016/QĐ-UBND Ban hành Quy định về định mức sử dụng đất trên địa bàn tỉnh An Giang
Nghị quyết 35/2016/NQ-HĐND Về mức thu tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa khi chuyển từ đất chuyên trồng lúa nước sang sử dụng vào mục đích phi nông nghiệp trên địa bàn tỉnh An Giang
Quyết định 39/2015/QĐ-UBND Ban hành Quy định về trình tự, thủ tục hành chính về đất đai trên địa bàn tỉnh An Giang
Quyết định 45/2017/QĐ-UBND Về việc bãi bỏ điểm c khoản 3 Điều 17, khoản 3, khoản 4 Điều 23 và Điều 25 của Quy chế đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất áp dụng trên địa bàn tỉnh An Giang ban hành kèm theo Quyết định số 31/2016/QĐ-UBND ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang
Quyết định 66/2016/QĐ-UBND Về việc ban hành Quy định mức thu tiền bảo vệ, phát triển đấttrồng lúa khi chuyển từ đất chuyên trồng lúa nước sang sử dụng vào mục đích phi nông nghiệp trên địa bàn tỉnh An Giang
Quyết định 70/2016/QĐ-UBND Về việc ban hành Quy định việc lập dự toán, sử dụng và thanh quyết toán kinh phí tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh An Giang
Nghị quyết 30/2017/NQ-HĐND Về việc ban hành danh mục dự án cần thu hồi đất và dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ năm 2018
Nghị quyết 14/2018/NQ-HĐND Sửa đổi, bổ sung Danh mục dự án có thu hồi đất và sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ năm 2018 ban hành kèm theo Nghị quyết số 30/2017/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh
Quyết định 33/2018/QĐ-UBND Ban hành Quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh An Giang
Quyết định 31/2016/QĐ-UBND Về việc ban hành Quy chế đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất áp dụng trên địa bàn tỉnh An Giang
Quyết định 59/2018/QĐ-UBND Ban hành quy định về đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất áp dụng trên địa bàn tỉnh An Giang
Quyết định 04/2019/QĐ-UBND Bãi bỏ Quyết định số 39/2015/QĐ-UBND ngày 17 tháng 11 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh
Quyết định 14/2019/QĐ-UBND Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 09/2017/QĐ-UBND ngày 09 tháng 3 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang
Nghị quyết 02/2019/NQ-HĐND Hủy bỏ dự án có thu hồi đất, sử dụng đất trồng lúa và sửa đổi, bổ sung Danh mục dự án có thu hồi đất, sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, rừng đặc dụng năm 2019
Quyết định 28/2019/QĐ-UBND Sửa đổi, bổ sung Quy định được ban hành kèm theo Quyết định số 66/2016/QĐ-UBND ngày 28/9/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh
Quyết định 47/2019/QĐ-UBND Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 08/2018/QĐ-UBND ngày 04 tháng 4 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang
Nghị quyết 17/2019/NQ-HĐND Hủy bỏ dự án có thu hồi đất và sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ năm 2017; ban hành Danh mục dự án có thu hồi đất và sử dụng đất trồng lúa năm 2020
Quyết định 08/2020/QĐ-UBND Ban hành Quy định về các định mức sử dụng đất trên địa bàn tỉnh An Giang
Nghị quyết 03/2020/NQ-HĐND Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 15/2017/NQ-HĐND ngày 14 tháng 7 năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thông qua điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020) tỉnh An Giang
Nghị quyết 04/2020/NQ-HĐND Sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 17/2019/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh hủy bỏ dự án có thu hồi đất và sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ năm 2017; ban hành danh mục dự án có thu hồi đất và sử dụng đất trồng lúa năm 2020
Nghị quyết 07/2020/NQ-HĐND Sửa đổi, bổ sung Danh mục ban hành kèm theo Nghị quyết số 16/2017/NQ-HĐND về việc ban hành danh mục bổ sung dự án cần thu hồi đất và dự án có sử dụng đất trồng lúa năm 2017 và Danh mục ban hành kèm theo Nghị quyết số 17/2019/NQ-HĐND hủy bỏ dự án có thu hồi đất và sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ năm 2017; ban hành Danh mục dự án có thu hồi đất và sử dụng đất trồng lúa năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang
Nghị quyết 08/2020/NQ-HĐND Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 15/2017/NQ-HĐND ngày 14 tháng 7 năm 2017 về việc thông qua điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020) tỉnh An Giang và Nghị quyết số 03/2020/NQ-HĐND ngày 05 tháng 5 năm 2020 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 15/2017/NQ-HĐND ngày 14 tháng 7 năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang
Expand BÀ RỊA- VŨNG TÀUBÀ RỊA- VŨNG TÀU
Expand BÌNH DƯƠNGBÌNH DƯƠNG
Expand BÌNH PHƯỚCBÌNH PHƯỚC
Expand BÌNH THUẬNBÌNH THUẬN
Expand BÌNH ĐỊNHBÌNH ĐỊNH
Expand BẠC LIÊUBẠC LIÊU
Expand BẮC GIANGBẮC GIANG
Expand BẮC KẠNBẮC KẠN
Expand BẮC NINHBẮC NINH
Expand BẾN TREBẾN TRE
Expand CAO BẰNGCAO BẰNG
Expand CÀ MAUCÀ MAU
Expand CẦN THƠCẦN THƠ
Expand GIA LAIGIA LAI
Expand HÀ GIANGHÀ GIANG
Expand HÀ NAMHÀ NAM
Expand HÀ NỘIHÀ NỘI
Expand HÀ TĨNHHÀ TĨNH
Expand HÒA BÌNHHÒA BÌNH
Expand HƯNG YÊNHƯNG YÊN
Expand HẢI DƯƠNGHẢI DƯƠNG
Expand HẢI PHÒNGHẢI PHÒNG
Expand HẬU GIANGHẬU GIANG
Expand HỒ CHÍ MINHHỒ CHÍ MINH
Expand KHÁNH HÒAKHÁNH HÒA
Expand KIÊN GIANGKIÊN GIANG
Expand KON TUMKON TUM
Expand LAI CHÂULAI CHÂU
Expand LONG ANLONG AN
Expand LÀO CAILÀO CAI
Expand LÂM ĐỒNGLÂM ĐỒNG
Expand LẠNG SƠNLẠNG SƠN
Expand NAM ĐỊNHNAM ĐỊNH
Expand NGHỆ ANNGHỆ AN
Expand NINH BÌNHNINH BÌNH
Expand NINH THUẬNNINH THUẬN
Expand PHÚ THỌPHÚ THỌ
Expand PHÚ YÊNPHÚ YÊN
Expand QUẢNG BÌNHQUẢNG BÌNH
Expand QUẢNG NAMQUẢNG NAM
Expand QUẢNG NGÃIQUẢNG NGÃI
Expand QUẢNG NINHQUẢNG NINH
Expand QUẢNG TRỊQUẢNG TRỊ
Expand SÓC TRĂNGSÓC TRĂNG
Expand SƠN LASƠN LA
Expand THANH HÓATHANH HÓA
Expand THÁI BÌNHTHÁI BÌNH
Expand THÁI NGUYÊNTHÁI NGUYÊN
Expand THỪA THIÊN HUẾTHỪA THIÊN HUẾ
Expand TIỀN GIANGTIỀN GIANG
Expand TRÀ VINHTRÀ VINH
Expand TUYÊN QUANGTUYÊN QUANG
Expand TÂY NINHTÂY NINH
Expand VĨNH LONGVĨNH LONG
Expand VĨNH PHÚCVĨNH PHÚC
Expand YÊN BÁIYÊN BÁI
Expand ĐIỆN BIÊNĐIỆN BIÊN
Expand ĐÀ NẴNGĐÀ NẴNG
Expand ĐẮK LẮKĐẮK LẮK
Expand ĐẮK NÔNGĐẮK NÔNG
Expand ĐỒNG NAIĐỒNG NAI
Expand ĐỒNG THÁPĐỒNG THÁP
Expand Biểu mẫu trong đất đaiBiểu mẫu trong đất đai
Expand Công văn giải đáp áp dụng pháp luật đất đai (không phải VBQPPL)Công văn giải đáp áp dụng pháp luật đất đai (không phải VBQPPL)
Expand Luật Đất đai 2003Luật Đất đai 2003
Expand Luật Đất đai 1993, sửa đổi 1998, 2001Luật Đất đai 1993, sửa đổi 1998, 2001
Expand Luật Đất đai 1987Luật Đất đai 1987
Expand Pháp lệnh Quyền & nghĩa vụ của tổ chức trong nước được giao, cho thuê đất 1994Pháp lệnh Quyền & nghĩa vụ của tổ chức trong nước được giao, cho thuê đất 1994
Expand Pháp lệnh Quyền & NV của tổ chức, cá nhân nước ngoài thuê đất tại VN 1994Pháp lệnh Quyền & NV của tổ chức, cá nhân nước ngoài thuê đất tại VN 1994
Expand VBQPPL về đất đai (cũ)VBQPPL về đất đai (cũ)
Expand Cải cách ruộng đấtCải cách ruộng đất