Tạo tài khoản
 
Xem các văn bản cùng chuyên ngành
Quyết định 04/2019/QĐ-UBND | Ban hành: 18/01/2019  |  Hiệu lực: 01/02/2019  |  Trạng thái: Còn hiệu lực


 
tusachluat.vn

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LẠNG SƠN
_______

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
______________________

 

Số: 04/2019/QĐ-UBND

 

Lạng Sơn, ngày 18 tháng 01 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc bãi bỏ một phần Quyết định số 34/2017/QĐ-UBND ngày 13/9/2017 về mức thu, chế độ thu nộp, quản lý và sử dụng phí tài liệu đất đai trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn và Quyết định số 49/2017/QĐ-UBND ngày 14/9/2017 về mức thu, chế độ thu nộp, quản lý và sử dụng lệ phí hộ tịch trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

______________

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Phí và lệ phí ngày 25/11/2015;

Căn cứ Nghị định số 120/2016/NĐ-CP ngày 23/8/2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật Phí và lệ phí;

Căn cứ Thông tư số 250/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; số 96/2017/TT-BTC ngày 27/9/2017 sửa đổi, bổ sung Thông tư số 250/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Thông tư số 281/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí khai thác, sử dụng thông tin trong cơ sở dữ liệu hộ tịch, phí xác nhận có quốc tịch Việt Nam, phí xác nhận là người gốc Việt Nam, lệ phí quốc tịch;

Căn cứ Nghị quyết số 22/2018/NQ-HĐND ngày 10/12/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lạng Sơn Nghị quyết bãi bỏ một phần Nghị quyết số 38/2017/NQ- HĐND ngày 21/7/2017 về mức thu và tỷ lệ phần trăm (%) được trích để lại cho đơn vị tổ chức thu phí khai thác và sử dụng tài liệu đất đai trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn và Nghị quyết số 44/2017/NQ-HĐND ngày 21/7/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lạng Sơn về mức thu và tỷ lệ phần trăm (%) được trích để lại cho cơ quan tổ chức thu lệ phí hộ tịch trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 11/TTr-STC ngày 11/01/2019.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Bãi bỏ số thứ tự 19 - Tài liệu Scan (in màu) Mục I hồ sơ tài liệu đất đai Phụ lục mức thu phí khai thác và sử dụng tài liệu đất đai trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn ban hành kèm theo Quyết định số 34/2017/QĐ-UBND ngày 13/9/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí khai thác và sử dụng tài liệu đất đai trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

Điều 2. Bãi bỏ một số nội dung tại khoản 3 Điều 1 Quyết định số 49/2017/QĐ-UBND ngày 14/9/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí hộ tịch trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, như sau:

1. Số thứ tự đ cấp bản sao trích lục hộ tịch, tại mục 1- Mức thu áp dụng đối với các việc hộ tịch tại Ủy ban nhân dân cấp xã.

2. Số thứ tự e cấp bản sao trích lục hộ tịch, tại mục 2 - Mức thu áp dụng đối với việc hộ tịch tại Ủy ban nhân dân cấp huyện.

3. Số thứ tự a cấp bản sao trích lục hộ tịch, tại mục 3 - Mức thu áp dụng đối với việc hộ tịch tại Sở Tư pháp.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 02 năm 2019.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài chính, tư pháp, Cục trưởng Cục Thuế tỉnh, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Lạng Sơn và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Văn phòng Chính phủ
- Bộ Tài chính, Bộ tư pháp;
- Cục Kiểm tra VBQPPL - Bộ Tư pháp;
- Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh;
- Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh;
- Chủ tịch, Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh;
- Các Sở, Ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
- Công báo Lạng Sơn, Báo Lạng Sơn;
- PVP UBND tỉnh, các phòng CV;
- Lưu: VT, KTTH(LTH).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Phạm Ngọc Thưởng

 

Collapse TỔNG HỢP ĐỊA PHƯƠNGTỔNG HỢP ĐỊA PHƯƠNG
Expand Chính sách hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng, phát triển thương hiệuChính sách hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng, phát triển thương hiệu
Expand Chính sách khuyến khích phát triển công nghiệp, thủ công nghiệpChính sách khuyến khích phát triển công nghiệp, thủ công nghiệp
Expand Cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lậpCơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập
Expand Công nhận đạt tiêu chuẩn an toàn về an ninh, trật tựCông nhận đạt tiêu chuẩn an toàn về an ninh, trật tự
Expand Đội công tác xã hội tình nguyện tại xã, phường, thị trấnĐội công tác xã hội tình nguyện tại xã, phường, thị trấn
Expand Đội tuyên truyền lưu độngĐội tuyên truyền lưu động
Expand Hàng rào kỹ thuật trong thương mạiHàng rào kỹ thuật trong thương mại
Expand Hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏHỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ
Expand Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệpHỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp
Expand Phòng, chống hành vi vi phạm pháp luật, tội phạmPhòng, chống hành vi vi phạm pháp luật, tội phạm
Expand Quản lý, sử dụng nguồn vốn phát triển chính thứcQuản lý, sử dụng nguồn vốn phát triển chính thức
Expand Quản lý, tổ chức hội nghị, hội thảo, công tác phí, tiếp kháchQuản lý, tổ chức hội nghị, hội thảo, công tác phí, tiếp khách
Expand Quy định về chế độ thông tin báo cáoQuy định về chế độ thông tin báo cáo
Expand Qũy phòng, chống tội phạm, an ninh, trật tựQũy phòng, chống tội phạm, an ninh, trật tự
Expand Tang lễ, khuyến khích hoả tángTang lễ, khuyến khích hoả táng
Expand Tổ chức và quản lý chợTổ chức và quản lý chợ
Collapse TỔNG HỢPTỔNG HỢP
Expand Công tác dân vận, dân tộcCông tác dân vận, dân tộc
Expand Công tác văn thư, hành chínhCông tác văn thư, hành chính
Expand Cập nhật VBQPPL vào CSDL pháp luật quốc giaCập nhật VBQPPL vào CSDL pháp luật quốc gia
Expand Cụm tuyến dân cư vượt lũCụm tuyến dân cư vượt lũ
Expand Hoạt động thông tin, tuyên truyền, cổ độngHoạt động thông tin, tuyên truyền, cổ động
Expand Hương ước, quy ước mẫu của thôn, bảnHương ước, quy ước mẫu của thôn, bản
Expand Khu kinh tế-thương mạiKhu kinh tế-thương mại
Expand Khuyến thươngKhuyến thương
Expand Lực lượng kiểm tra liên ngànhLực lượng kiểm tra liên ngành
Expand Phòng chống tệ nạn xã hộiPhòng chống tệ nạn xã hội
Expand Quản lý chó nuôiQuản lý chó nuôi
Expand Quản lý nhà nước về y tế địa phươngQuản lý nhà nước về y tế địa phương
Expand Quản lý đánh giầy, bán báo rongQuản lý đánh giầy, bán báo rong
Expand Qũy hỗ trợ tài năng trẻQũy hỗ trợ tài năng trẻ
Expand Thang bảng lương công ty nhà nướcThang bảng lương công ty nhà nước
Expand Thăm hỏi tai nạn giao thôngThăm hỏi tai nạn giao thông
Expand Trật tư viên an toàn giao thôngTrật tư viên an toàn giao thông
Expand Tổ an ninh tự quảnTổ an ninh tự quản
Expand Tổ chức phối hợp liên ngànhTổ chức phối hợp liên ngành
Expand Tổ dân phố trước PL dân chủ cơ sở 2007Tổ dân phố trước PL dân chủ cơ sở 2007
Expand Tự chủ biên chế, tài chínhTự chủ biên chế, tài chính
Collapse Văn bản hệ thống hóaVăn bản hệ thống hóa
Expand AN GIANGAN GIANG
Expand KON TUMKON TUM
Expand PHÚ YÊNPHÚ YÊN
Expand TÂY NINHTÂY NINH
Expand VĨNH LONGVĨNH LONG
Expand CÀ MAUCÀ MAU
Expand LÀO CAILÀO CAI
Expand NINH THUẬNNINH THUẬN
Expand QUẢNG NGÃIQUẢNG NGÃI
Collapse LẠNG SƠNLẠNG SƠN
Quyết định 04/2019/QĐ-UBND Về việc bãi bỏ một phần Quyết định số 34/2017/QĐ-UBND ngày 13/9/2017 về mức thu, chế độ thu nộp, quản lý và sử dụng phí tài liệu đất đai trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn và Quyết định số 49/2017/QĐ-UBND ngày 14/9/2017 về mức thu, chế độ thu nộp, quản lý và sử dụng lệ phí hộ tịch trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
Nghị quyết 22/2018/NQ-HĐND Bãi bỏ một phần Nghị quyết số 38/2017/NQ-HĐND về mức thu và tỷ lệ phần trăm (%) được trích để lại cho đơn vị tổ chức thu phí khai thác và sử dụng tài liệu đất đai và Nghị quyết số 44/2017/NQ-HĐND ngày 21 tháng 7 năm 2017 về mức thu và tỷ lệ phần trăm (%) được trích để lại cho cơ quan tổ chức thu lệ phí hộ tịch trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
Expand CAO BẰNGCAO BẰNG
Expand ĐÀ NẴNGĐÀ NẴNG
Expand HỒ CHÍ MINHHỒ CHÍ MINH
Expand QUẢNG TRỊQUẢNG TRỊ
Expand HÀ NỘIHÀ NỘI
Expand HẢI DƯƠNGHẢI DƯƠNG
Expand LONG ANLONG AN
Expand BẮC GIANGBẮC GIANG
Expand NINH BÌNHNINH BÌNH
Expand HÀ GIANGHÀ GIANG
Expand GIA LAIGIA LAI
Expand ĐĂK NÔNGĐĂK NÔNG
Expand THÁI NGUYÊNTHÁI NGUYÊN
Expand ĐĂK LĂKĐĂK LĂK
Expand KHÁNH HÒAKHÁNH HÒA
Expand SƠN LASƠN LA
Expand ĐIỆN BIÊNĐIỆN BIÊN
Expand KIÊN GIANGKIÊN GIANG
Expand Xây dựng nếp sống văn minh đô thịXây dựng nếp sống văn minh đô thị
Expand Đội quản lý trật tư đô thịĐội quản lý trật tư đô thị