Tạo tài khoản
 
Xem các văn bản cùng chuyên ngành


 

Nội dung quy định tại Điểm 1 Mục VII được hướng dẫn bởi Thông tư 206/2016/TT-BTC ngày 9 tháng 11 năm 2016.