Tạo tài khoản
 

Luật 58/2010/QH12 | Ban hành: 15/11/2010  |  Hiệu lực: 01/01/2012  |  Trạng thái: Hết hiệu lực một phần

Ngày Trạng thái văn bản Văn bản căn cứ
15/11/2010
Ban hành
01/01/2012
Có hiệu lực
01/07/2020
Hết hiệu lực một phần