Tạo tài khoản
 
Xem các văn bản cùng chuyên ngành


 

- Nội dung quy định tại điểm 31 Mục III này được hướng dẫn bởi Thông  37/2020/TT-BTC ngày 07 tháng 5 năm 2020.

- Nội dung quy định tại điểm 31 Mục III này được hướng dẫn bởi Thông  272/2016/TT-BTC ngày 14 tháng 11 năm 2016.