Tạo tài khoản
 
Xem các văn bản cùng chuyên ngành


 

- Nội dung quy định tại điểm 1.1 Mục XI được hướng dẫn bởi Thông tư 37/2020/TT-BTC ngày 07 tháng 5 năm 2020.

- Nội dung quy định tại điểm 1.1 Mục XI được hướng dẫn bởi Thông tư 272/2016/TT-BTC ngày 14 tháng 11 năm 2016.