Tạo tài khoản
 

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 32:2020/BTTTT | Ban hành: 17/07/2020| Hiệu lực: 01/04/2021 | Trạng thái: Chưa hiệu lực

Văn bản gốc: r_16_2020_TT-BTTTT.PDF
Văn bản chính: 16_2020_TT-BTTTT.doc
Văn bản chính tiếng Anh: