Tạo tài khoản
 
Xem các văn bản cùng chuyên ngành


 

- Nội dung quy định tại điểm 11 Mục III được hướng dẫn bởi Thông tư 43/2020/TT-BTC ngày 26 tháng 5 năm 2020.

- Nội dung quy định tại điểm 11 Mục III này được hướng dẫn bởi Thông tư 214/2016/TT-BTC ngày 10 tháng 11 năm 2016