Tạo tài khoản
 
Xem các văn bản cùng chuyên ngành


 

- Nội dung quy định tại điểm 7.6 Mục II này được hướng dẫn bởi Thông tư 44/2020/TT-BTC ngày 26 tháng 5 năm 2020.

- Nội dung quy định tại điểm 7.6 Mục II này được hướng dẫn bởi Thông tư 168/2016/TT-BTC ngày 26 tháng 10 năm 2016.

 

- Nội dung quy định tại điểm 7.6 Mục II này được hướng dẫn bởi Thông tư 299/2016/TT-BTC ngày 15 tháng 11 năm 2016.