Tạo tài khoản
 

Luật 13/2008/QH12 | Ban hành: 03/06/2008  |  Hiệu lực: 01/01/2009  |  Trạng thái: Hết hiệu lực một phần

Ngày Trạng thái văn bản Văn bản căn cứ
03/06/2008
Ban hành
01/01/2009
Có hiệu lực
01/01/2014
Hết hiệu lực một phần
01/01/2015
Hết hiệu lực một phần
01/07/2016
Hết hiệu lực một phần