Tạo tài khoản
 
Xem các văn bản cùng chuyên ngành


 

- Nội dung quy định tại điểm 1.1 Mục IX được hướng dẫn bởi Nghị định 53/2020/NĐ-CP ngày 05 tháng 5 năm 2020.

- Nội dung quy định tại điểm 1.1 Mục IX được hướng dẫn bởi Nghị định 154/2016/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2016.