Tạo tài khoản
 
Xem các văn bản cùng chuyên ngành
Quyết định 04/2019/QĐ-UBND | Ban hành: 20/05/2019  |  Hiệu lực: 31/05/2019  |  Trạng thái: Còn hiệu lực


 

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC KẠN
_______

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
_____________________

 

Số: 04/2019/QĐ-UBND

 

Bắc Kạn, ngày 20 tháng 05 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực thông tin và truyền thông do Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn ban hành

___________

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 22/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 02 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ năm 2009 về quyền tác giả, quyền liên quan;

Căn cứ Nghị định số 27/2018/NĐ-CP ngày 01 tháng 3 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng Internet và thông tin trên mạng;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tại Tờ trình số 509/TTr-STTTT ngày 03 tháng 5 năm 2019.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực thông tin và truyền thông do Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn ban hành, cụ thể như sau:

1. Quyết định số 1727/2007/QĐ-UBND ngày 24 tháng 9 năm 2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế quản lý nhà nước về quyền tác giả, quyền liên quan trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

2. Quyết định số 15/2014/QĐ-UBND ngày 20 tháng 8 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định quy trình thẩm định hồ sơ, kiểm tra thực tế và cấp, sửa đổi, bổ sung, gia hạn, cấp lại, thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

Lý do bãi bỏ: Do không phù hợp với quy định pháp luật hiện hành.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 31 tháng 5 năm 2019.

Điều 3. Chánh Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông; Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như điều 3 (t/h);
- Bộ Thông tin và Truyền thông (b/c);
- Cục Kiểm tra VBQPPL - Bộ Tư pháp;
- TT.TU, TT.HĐND tỉnh;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- LĐVP;
- Trung tâm Công báo - Tin học tỉnh;
- Lưu: VT, VX (Hà) NCPC (L).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Lý Thái Hải

 

Collapse Luật Ban hành VBQPPLLuật Ban hành VBQPPL
Expand Luật Ban hành VBQPPL 2015Luật Ban hành VBQPPL 2015
Expand Luật Ban hành VBQPPL 2008Luật Ban hành VBQPPL 2008
Expand Luật Ban hành VBQPPL của HĐND và UBND 2004Luật Ban hành VBQPPL của HĐND và UBND 2004
Expand HỆ THỐNG HÓA VBQPPLHỆ THỐNG HÓA VBQPPL
Expand Luật Ban hành VBQPPL 1996, sửa đổi 2002Luật Ban hành VBQPPL 1996, sửa đổi 2002
Expand VBQPPL về ban hành VBQPPL (cũ)VBQPPL về ban hành VBQPPL (cũ)
Collapse HỆ THỐNG HÓA VBQPPL ĐỊA PHƯƠNGHỆ THỐNG HÓA VBQPPL ĐỊA PHƯƠNG
Expand THỪA THIÊN HUẾTHỪA THIÊN HUẾ
Expand CẦN THƠCẦN THƠ
Expand BÌNH THUẬNBÌNH THUẬN
Expand GIA LAIGIA LAI
Collapse BẮC KẠNBẮC KẠN
Quyết định 51/2017/QĐ-UBND Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực tư pháp
Quyết định 04/2019/QĐ-UBND Về việc bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực thông tin và truyền thông do Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn ban hành
Quyết định 11/2019/QĐ-UBND Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn ban hành
Expand HỒ CHÍ MINHHỒ CHÍ MINH
Expand BẮC NINHBẮC NINH
Expand CÀ MAUCÀ MAU
Expand SÓC TRĂNGSÓC TRĂNG
Expand CAO BẰNGCAO BẰNG
Expand TIỀN GIANGTIỀN GIANG
Expand KON TUMKON TUM
Expand VĨNH PHÚCVĨNH PHÚC
Expand TUYÊN QUANGTUYÊN QUANG
Expand NINH BÌNHNINH BÌNH
Expand HÀ GIANGHÀ GIANG
Expand HÀ NAMHÀ NAM
Expand NAM ĐỊNHNAM ĐỊNH
Expand TIỀN GIANGTIỀN GIANG
Expand HÀ TĨNHHÀ TĨNH
Expand LẠNG SƠNLẠNG SƠN
Expand NGHỆ ANNGHỆ AN
Expand ĐÀ NẴNGĐÀ NẴNG
Expand BÀ RỊA - VŨNG TÀUBÀ RỊA - VŨNG TÀU
Expand BÌNH PHƯỚCBÌNH PHƯỚC
Expand LÀO CAILÀO CAI
Expand LONG ANLONG AN
Expand QUẢNG TRỊQUẢNG TRỊ
Expand TÂY NINHTÂY NINH
Expand HẢI PHÒNGHẢI PHÒNG
Expand NINH THUẬNNINH THUẬN
Expand YÊN BÁIYÊN BÁI
Expand BÌNH DƯƠNGBÌNH DƯƠNG
Expand QUẢNG NINHQUẢNG NINH
Expand HÒA BÌNHHÒA BÌNH
Expand ĐĂK NÔNGĐĂK NÔNG
Expand QUẢNG BÌNHQUẢNG BÌNH
Expand QUẢNG NGÃIQUẢNG NGÃI
Expand ĐỒNG NAIĐỒNG NAI
Expand THÁI BÌNHTHÁI BÌNH
Expand THÁI NGUYÊNTHÁI NGUYÊN
Expand SƠN LASƠN LA
Expand ĐIỆN BIÊNĐIỆN BIÊN
Expand ĐĂK LĂKĐĂK LĂK
Expand BẾN TREBẾN TRE
Expand HẢI DƯƠNGHẢI DƯƠNG
Expand VĨNH LONGVĨNH LONG
Expand BÌNH ĐỊNHBÌNH ĐỊNH
Expand LAI CHÂULAI CHÂU
Expand AN GIANGAN GIANG
Expand HƯNG YÊNHƯNG YÊN
Expand ĐỒNG THÁPĐỒNG THÁP
Expand HÀ NỘIHÀ NỘI
Expand PHÚ YÊNPHÚ YÊN
Expand BẮC GIANGBẮC GIANG
Expand HẬU GIANGHẬU GIANG