Tạo tài khoản
 
Xem các văn bản cùng chuyên ngành


 

Nội dung quy định tại điểm 6.5 Mục IX được hướng dẫn bởi Thông tư 79/2018/TT-BTC ngày 22 tháng 8 năm 2018.