Tạo tài khoản
 
Xem các văn bản cùng chuyên ngành


 

- Nội dung quy định tại điểm 6.1 Mục IX được hướng dẫn bởi Thông tư 186/2016/TT-BTC ngày 08 tháng 11 năm 2016.

 

- Nội dung quy định tại điểm 6.1 Mục IX được hướng dẫn bởi Thông tư 225/2016/TT-BTC ngày 11 tháng 11 năm 2016.