Tạo tài khoản
 

Quyết định 65/2016/QĐ-UBND | Ban hành: 20/12/2016  |  Hiệu lực: 01/01/2017  |  Trạng thái: Hết hiệu lực toàn bộ

Ngày Trạng thái văn bản Văn bản căn cứ
20/12/2016
Ban hành
01/01/2017
Có hiệu lực
05/02/2019
Hết hiệu lực một phần
24/05/2020
Hết hiệu lực toàn bộ