Tạo tài khoản
 
Xem các văn bản cùng chuyên ngành


 

Nội dung quy định tại điểm 4 Mục III này được hướng dẫn bởi Thông tư 157/2016/TT-BTC ngày 24 tháng 10 năm 2016.