Tạo tài khoản
 
Xem các văn bản cùng chuyên ngành


 

Nội dung quy định tại điểm 7.8 Mục IX được hướng dẫn bởi Thông tư 294/2016/TT-BTC ngày 15 tháng 11 năm 2016.