Tạo tài khoản
 

Quyết định 04/2019/QĐ-UBND | Ban hành: 25/01/2019  |  Hiệu lực: 05/02/2019  |  Trạng thái: Hết hiệu lực toàn bộ

Ngày Trạng thái văn bản Văn bản căn cứ
25/01/2019
Ban hành
05/02/2019
Có hiệu lực
24/05/2020
Hết hiệu lực toàn bộ