Tạo tài khoản
 
Xem các văn bản cùng chuyên ngành
Quyết định 04/2019/QĐ-UBND | Ban hành: 16/01/2019  |  Hiệu lực: 30/01/2019  |  Trạng thái: Còn hiệu lực


 
tusachluat.vn

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH SÓC TRĂNG
________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
____________________

 

Số: 04/2019/QĐ-UBND

 

Sóc Trăng, ngày 16 tháng 01 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc bãi bỏ Quyết định số 20/2013/QĐ-UBND ngày 24 tháng 6 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng về việc ban hành Quy định phân cấp quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

________________

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SÓC TRĂNG

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số Điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Sóc Trăng.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ Quyết định số 20/2013/QĐ-UBND ngày 24 tháng 6 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng về việc ban hành Quy định phân cấp quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 30 tháng 01 năm 2019.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Thủ trưởng các sở, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, xã, phường, thị trấn, Trưởng Ban quản lý các Khu công nghiệp, tỉnh Sóc Trăng và các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân liên quan chu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- Cục Kiểm tra văn bn QPPL (Bộ Tư pháp);
- TT. Tỉnh ủy, TT. HĐND tỉnh;
- CT, các PCT. UBND tỉnh;
- Công báo tỉnh;
- Cổng thông tin điện tử tnh;
- HTĐT: sotp@soctrang.gov.vn;
- Lưu: VT, KT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Văn Hiểu

 

Collapse Luật Bảo vệ môi trườngLuật Bảo vệ môi trường
Collapse Luật Bảo vệ môi trường 2014Luật Bảo vệ môi trường 2014
Expand 1. Luật1. Luật
Expand 2. Hướng dẫn quy định chi tiết2. Hướng dẫn quy định chi tiết
Expand BVMT trong phát triển kết cấu hạ tầng giao thôngBVMT trong phát triển kết cấu hạ tầng giao thông
Expand Báo cáo công tác bảo vệ môi trườngBáo cáo công tác bảo vệ môi trường
Expand Báo cáo hiện trạng môi trườngBáo cáo hiện trạng môi trường
Expand Bảo vệ  môi trường trong xây dựng nông thôn mớiBảo vệ môi trường trong xây dựng nông thôn mới
Expand Bảo vệ môi trường khoan dầu khíBảo vệ môi trường khoan dầu khí
Expand Bảo vệ môi trường khu, cụm công nghiệp, làng nghề tập trungBảo vệ môi trường khu, cụm công nghiệp, làng nghề tập trung
Expand Bảo vệ môi trường trong các ngành, lĩnh vựcBảo vệ môi trường trong các ngành, lĩnh vực
Expand Cải tạo, phục hồi môi trường trong khai thác khoáng sảnCải tạo, phục hồi môi trường trong khai thác khoáng sản
Expand Danh mục phế liệu được phép nhập khẩuDanh mục phế liệu được phép nhập khẩu
Expand Phối hợp quản lý nhà nước về môi trường các cơ sở y tếPhối hợp quản lý nhà nước về môi trường các cơ sở y tế
Expand Quy hoạch, đánh giá môi trường chiến lược, tác động môi trườngQuy hoạch, đánh giá môi trường chiến lược, tác động môi trường
Expand Quy trình kỹ thuật quan trắc khí thảiQuy trình kỹ thuật quan trắc khí thải
Expand Quản lý chất thải nguy hạiQuản lý chất thải nguy hại
Expand Quản lý chất thải và phế liệuQuản lý chất thải và phế liệu
Expand Quản lý chất thải y tếQuản lý chất thải y tế
Expand Quản lý, cải tạo và phục hồi MT khu vực đất bị ô nhiễm tồn lưuQuản lý, cải tạo và phục hồi MT khu vực đất bị ô nhiễm tồn lưu
Expand Thu hồi, xử lý sản phẩm thải bỏThu hồi, xử lý sản phẩm thải bỏ
Expand Tiền ký quỹ cải tạo, bảo vệ môi trường trong khai thác khoán sảnTiền ký quỹ cải tạo, bảo vệ môi trường trong khai thác khoán sản
Expand Tổ chức, hoạt động Quỹ bảo vệ môi trườngTổ chức, hoạt động Quỹ bảo vệ môi trường
Expand Xác định thiệt hại đối với môi trườngXác định thiệt hại đối với môi trường
Expand Điều kiện kinh doanh dịch vụ quan trắc môi trườngĐiều kiện kinh doanh dịch vụ quan trắc môi trường
Expand Đề án bảo vệ môi trường chi tiết, đơn giảnĐề án bảo vệ môi trường chi tiết, đơn giản
Expand Định mức kinh tế - kỹ thuật trong bảo vệ môi trườngĐịnh mức kinh tế - kỹ thuật trong bảo vệ môi trường
Expand Quy định kỹ thuật quan trắc môi trườngQuy định kỹ thuật quan trắc môi trường
Expand An toàn và phòng ngừa ô nhiễm môi trường khi vận chuyển hàng nguy hiểmAn toàn và phòng ngừa ô nhiễm môi trường khi vận chuyển hàng nguy hiểm
Expand Quản lý thu gom & xử lý chất thải từ tàu thuyền trong vùng nước cảng biểnQuản lý thu gom & xử lý chất thải từ tàu thuyền trong vùng nước cảng biển
Expand Kỹ thuật đánh giá chất lượng dự báo, cảnh báo thủy vănKỹ thuật đánh giá chất lượng dự báo, cảnh báo thủy văn
Expand  	Quy trình kỹ thuật, định mức kinh tế, kỹ thuật thành lập bản đồ môi trường Quy trình kỹ thuật, định mức kinh tế, kỹ thuật thành lập bản đồ môi trường
Expand Lộ trình áp dụng tiêu chuẩn khí thải đối với phương tiện giao thông đường bộLộ trình áp dụng tiêu chuẩn khí thải đối với phương tiện giao thông đường bộ
Collapse VBQPPL ĐỊA PHƯƠNGVBQPPL ĐỊA PHƯƠNG
Expand AN GIANGAN GIANG
Expand BÌNH DƯƠNGBÌNH DƯƠNG
Expand BÌNH PHƯỚCBÌNH PHƯỚC
Expand BÌNH THUẬNBÌNH THUẬN
Expand BÌNH ĐỊNHBÌNH ĐỊNH
Expand BẠC LIÊUBẠC LIÊU
Expand BẮC GIANGBẮC GIANG
Expand BẮC KẠNBẮC KẠN
Expand BẮC NINHBẮC NINH
Expand BẾN TREBẾN TRE
Expand CAO BẰNGCAO BẰNG
Expand GIA LAIGIA LAI
Expand HÀ NAMHÀ NAM
Expand HÀ NỘIHÀ NỘI
Expand HÀ TĨNHHÀ TĨNH
Expand HƯNG YÊNHƯNG YÊN
Expand HẢI DƯƠNGHẢI DƯƠNG
Expand HẢI PHÒNGHẢI PHÒNG
Expand HẬU GIANGHẬU GIANG
Expand HỒ CHÍ MINHHỒ CHÍ MINH
Expand KHÁNH HÒAKHÁNH HÒA
Expand KIÊN GIANGKIÊN GIANG
Expand KON TUMKON TUM
Expand LAI CHÂULAI CHÂU
Expand LONG ANLONG AN
Expand LÀO CAILÀO CAI
Expand NAM ĐỊNHNAM ĐỊNH
Expand NGHỆ ANNGHỆ AN
Expand NINH BÌNHNINH BÌNH
Expand NINH THUẬNNINH THUẬN
Expand PHÚ YÊNPHÚ YÊN
Expand QUẢNG BÌNHQUẢNG BÌNH
Expand QUẢNG NAMQUẢNG NAM
Expand QUẢNG NINHQUẢNG NINH
Expand QUẢNG TRỊQUẢNG TRỊ
Expand QUẢNG NGÃIQUẢNG NGÃI
Collapse SÓC TRĂNGSÓC TRĂNG
Nghị quyết 03/2017/NQ-HĐND Ban hành quy định nhiệm vụ chi về bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng
Quyết định 46/2015/QĐ-UBND Về việc ban hành Quy định về bảo vệ môi trường đối với lĩnh vực chăn nuôi gia súc, gia cầm và nuôi trồng thuỷ sản trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng
Quyết định 07/2018/QĐ-UBND Về việc ban hành mức chi sự nghiệp bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng
Quyết định 01/2018/QĐ-UBND Ban hành quy chế phối hợp bảo vệ môi trường trong các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng
Quyết định 24/2018/QĐ-UBND Về việc ban hành Quy định về bảo vệ môi trường đối với lĩnh vực chăn nuôi gia súc, gia cầm và nuôi trồng thuỷ sản trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng
Quyết định 04/2019/QĐ-UBND Về việc bãi bỏ Quyết định số 20/2013/QĐ-UBND ngày 24 tháng 6 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng về việc ban hành Quy định phân cấp quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng
Expand THANH HOÁTHANH HOÁ
Expand THÁI BÌNHTHÁI BÌNH
Expand THỪA THIÊN HUẾTHỪA THIÊN HUẾ
Expand TIỀN GIANGTIỀN GIANG
Expand TRÀ VINHTRÀ VINH
Expand VĨNH LONGVĨNH LONG
Expand YÊN BÁIYÊN BÁI
Expand ĐÀ NẴNGĐÀ NẴNG
Expand ĐẮK LẮKĐẮK LẮK
Expand ĐẮK NÔNGĐẮK NÔNG
Expand ĐỒNG NAIĐỒNG NAI
Expand ĐỒNG THÁPĐỒNG THÁP
Expand BÀ RỊA- VŨNG TÀUBÀ RỊA- VŨNG TÀU
Expand TÂY NINHTÂY NINH
Expand CÀ MAUCÀ MAU
Expand HÒA BÌNHHÒA BÌNH
Expand ĐIỆN BIÊNĐIỆN BIÊN
Expand VĨNH PHÚCVĨNH PHÚC
Expand HÀ GIANGHÀ GIANG
Expand SƠN LASƠN LA
Expand TUYÊN QUANGTUYÊN QUANG
Expand Quy chế ứng phó sự cố chất thảiQuy chế ứng phó sự cố chất thải
Expand Luật Bảo vệ môi trường 2005Luật Bảo vệ môi trường 2005
Expand Luật Bảo vệ môi trường 1993Luật Bảo vệ môi trường 1993