Tạo tài khoản
 
Xem các văn bản cùng chuyên ngành


 

- Nội dung quy định tại điểm 7 Mục V này được hướng dẫn bởi Thông tư 230/2016/TT-BTC ngày 11 tháng 11 năm 2016.

 

- Nội dung quy định tại điểm 7 Mục V này được hướng dẫn bởi Thông tư 118/2018/TT-BTC ngày 28 tháng 11 năm 2016.