Tạo tài khoản
 
Xem các văn bản cùng chuyên ngành


 

- Nội dung quy định tại điểm 21 Mục III này được hướng dẫn bởi Thông tư 34/2020/TT-BTC ngày 05 tháng 5 năm 2020.

- Nội dung quy định tại điểm 21 Mục III này được hướng dẫn bởi Thông tư 172/2016/TT-BTC ngày 27 tháng 10 năm 2016.