Tạo tài khoản
 
Xem các văn bản cùng chuyên ngành


 

Nội dung quy định tại điểm 2 Mục V này được hướng dẫn bởi Thông tư 257/2016/TT-BTC ngày 11 tháng 11 năm 2016.