Tạo tài khoản
 

Nghị định 165/2013/NĐ-CP | Ban hành: 12/11/2013  |  Hiệu lực: 28/12/2013  |  Trạng thái: Hết hiệu lực một phần

Ngày Trạng thái văn bản Văn bản căn cứ
12/11/2013
Ban hành
28/12/2013
Có hiệu lực
15/01/2019
Hết hiệu lực một phần